Krystyna Kurek drobiowe grodzisk

Zmiany w budżecie gminy

Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim przyjęła 31 sierpnia uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Grodzisk Wlkp. na 2017 r.

Lista przyjętych zmian w budżecie:

Dział 600 Transport i łączność
Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 339.935zł. tj. środków planowanych
z dotacji z budżetu Wojewody przeznaczonej na dofinansowanie – w ramach programu wieloletniego pn.
“Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019″ zadania inwestycyjnego
pn.”Przebudowa drogi gminnej z Grodziska Wielkopolskiego do Słocina”. Weryfikacja wielkości dotacji
wynika z ustalenia ostatecznych kosztów inwestycji po przeprowadzonym przetargu. Kwota dofinansowania po
zmianie wynosi 2.519.173 zł. zgodnie z podpisaną umową z Wojewodą.
Planuje się do realizacji zadanie inwestycyjne pn. “Budowa odcinka drogi gminnej na terenie os. Wojska
Polskiego w Grodzisku Wlkp. wraz z odwodnieniem.” Inwestycja polegać będzie na budowie nawierzchni
jezdni z kostki betonowej na długości ok. 100 mb wraz z budową chodnika, miejsc parkingowych oraz
odwodnienia. Planowany koszt inwestycji wyniesie 450.000zł.
Dział 710 Działalność usługowa
Zwiększenie planu wydatków o 100.000zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowań dokumentacji
technicznych przyszłych inwestycji gminnych.
Dział 801 Oświata i wychowanie
Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 62.460zł. ze środków rezerwy części oświatowej
subwencji ogólnej. Środki przeznaczone są na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki
w gimnazjach publicznych prowadzonych przez j.s.t. , funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako
szkoły samodzielne lub w zespołach szkół , a od września 2017 przekształcanych w szkoły podstawowe.
Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę łącznie 280.707,28zł. tyt. dotacji z budżetu Wojewody
przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
W związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów w kwocie 20.950zł. za przygotowanie posiłków
w Stołówkach Gminnych środki te przeznacza się na zakup kotła warzelnego oraz doposażenie stołówki
przedszkolnej w talerze, kubki i sztućce.
Zmniejsza się planowane środki w formie dotacji na działalność prywatnych przedszkoli i szkoły o kwotę
339.000zł. , i środki te przeznacza się na zwiększenie planu dotacji dla Przedszkola “Chatka Puchatka” –
331.000zł., żłobka (Dz.855) – 8.000zł.,
Dział 852 Pomoc społeczna
Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 1.831 zł. tyt. dotacji z budżetu Wojewody przeznaczonej
na sfinansowanie składki za ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
Dział 855 Rodzina
Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody przenosi się planowane środki na wypłatę jednorazowego
świadczenia w ramach programu “Za Życiem” z rozdziału 85595 Pozostała działalność do rozdziału
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę łącznie 65.000zł. tyt. dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu na
wsparcie realizacji przedsięwzięć:
– “Doposażenie Centrum Ekologiczno-Edukacyjnego pod Chmurką w Grodzisku Wlkp.” – kwota 20.000zł.
– “Pielęgnacja drzew, usunięcie drzew, nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta i Gminy Grodzisk Wlkp.” – kwota 45.000zł.
Dział 926 Kultura fizyczna
Zwiększenie planu dochodów i wydatków (rozdz. 92605) o kwotę 113.000zł. tyt. środków pozyskanych od
sponsorów oraz wpłat uczestników na dofinansowanie kosztów Grodziskiego Półmaratonu Słowaka .
Środki na zwiększenie planu wydatków w dziale 600 i 710 pozyskano ze zwiększenia planu przychodów
budżetu tyt. wolnych środków za 2016 rok.

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24