Zmiana umożliwi powstanie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych

Na wniosek właścicieli niezagospodarowanych terenów, położonych wzdłuż ulicy Zielonogórskiej w Grodzisku Wielkopolskim Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodzisk Wielkopolski.

Funkcja obszaru objętego zmianą, zostanie uzupełniona o dopuszczenie lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. Zrównoważoną lokalizację tego typu obiektów, tj. jedynie na podstawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wprowadziły znowelizowane przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które weszły w życie z dniem 11 listopada 2015r. Na terenie gminy Grodzisk Wielkopolski budowa obiektów wielkopowierzchniowych dopuszczona jest jedynie przy ul. Słowiańskiej, dlatego wyznaczenie drugiego takiego obszaru jest w pełni uzasadnione –

czytamy w uzasadnieniu do podjętej uchwały, a dalej:

Umożliwienie lokalizacji obiektów produkcyjnych lub składowych i magazynowych, usługowych lub dużych obiektów handlowych, a co za tym idzie racjonalne zagospodarowanie tego ważnego dla miasta terenu, niewątpliwie wpłynie znacząco na rozwój społeczno-gospodarczy całej gminy Grodzisk Wielkopolski, w znacznym stopniu podniesie jej pozycję w regionie oraz wpłynie na poprawę atrakcyjności turystycznej gminy i promocję lokalnego rynku.

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24