Zmiana zasad segregacji odpadów

Z początkiem 2020 r. nastąpią zmiany dotychczas obowiązujących zasad segregowania odpadów. Od 1 stycznia segregacja stanie się obowiązkowa. Gospodarstwa, które do tej pory nie segregowały odpadów będą musiały to robić.

Nastąpi też zmiana związania z wyodrębnieniem nowej frakcji odpadów, tzw. BIO. Będą one odbierane wyłącznie z pojemników w kolorze brązowym  z napisem „BIO”. Do końca 2019 roku każdy właściciel nieruchomości, zarządca, administrator ma obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemnik brązowy spełniający normę EN-840. Zaleca się typowe pojemniki do bioodpadów. 

Z obowiązku posiadania brązowego pojemnika zwolnieni będą właściciele nieruchomości jednorodzinnych posiadający przydomowy kompostownik. W przypadku posiadania kompostownika, właściciel nieruchomości jednorodzinnej nie będzie mógł wystawiać pojemnika brązowego służącego do gromadzenia BIODPADÓW.  Odbiór  odpadów „BIO” odbywać się będzie przez cały rok zgodnie z harmonogramem. W roku 2020 (po wejściu w życie nowej deklaracji) osoby posiadające kompostowniki otrzymają ulgę w wysokości opłaty. Zgłoszone kompostowniki będą ewidencjonowane i będą podlegać kontroli.  

Związek Międzygminny CZO Selekt informuje też o obowiązku złożenia nowej deklaracji w ciągu 14 dniu od zamieszkania. Zmiany deklaracji należy dokonywać KAŻDORAZOWO w przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących nieruchomość (narodziny dziecka, przeprowadzka, zgon) do 10-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątek stanowi zobowiązanie powstałe w związku ze śmiercią mieszkańca – ustawodawca umożliwił złożenie deklaracji do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Wpłaty należy dokonywać do końca miesiąca na indywidualne konto.  

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) służy tylko mieszkańcom nieruchomości zamieszkałych. Odpady przyjmowane są zgodnie z obowiązującym regulaminem. Od 1 stycznia 2020 roku w PSZOK przyjmowane będą tzw. odpady medyczne z gospodarstw domowych, powstające w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji (mieszkaniec samodzielnie wykonuje sobie iniekcje np. z insuliny, heparyny) oraz tzw. paski z prowadzenia monitoringu substancji we krwi.  

DOMKI LETNISKOWE I INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE 

  • Opłata wnoszona w formie ryczałtu za rok, bez względu na liczbę dni korzystania z danej nieruchomości w roku. Płatność na wskazane konto do końca czerwca każdego roku.  
  • Od 1 stycznia 2020 roku wysokość opłaty ryczałtowej za w/w nieruchomości wynosić będzie 169,00 zł. Wszyscy właściciele tych nieruchomości otrzymają do końca roku informację o zmianie stawki.  
  • Obowiązek segregacji odpadów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, na właściciela nieruchomości zostanie nałożona kara w wysokości czterokrotności stawki obowiązującej opłaty. Kara zostanie nałożona w drodze decyzji administracyjnej przez Zarząd Związku.  

NIERUCHOMOŚCI MIESZANE: np. deklaracja obejmuje nieruchomość, na której znajduje się zarówno mieszkanie i sklep lub warsztat, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza.  

  • Właściciel nieruchomości ma obowiązek od 1 stycznia 2020 roku złożyć nową deklarację dotyczącą części zamieszkałej. Natomiast na część niezamieszkałą (np. sklep, warsztat mieszczące się w tym budynku) ma obowiązek zawrzeć umowę cywilno – prawną na odbiór odpadów komunalnych z firmą świadczącą  tego typu usługi, która posiada aktualny wpis do Rejestru Działalności Regulowanej. Wykaz firm dostępny jest na stronie internetowej BIP Związku, w zakładce „ochrona środowiska”. 

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

 W związku ze zmianą ustawy z dnia 1 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach (tj.D.U.2019, poz.2010), która weszła w życie dnia 6 września 2019 roku, Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów-SELEKT”  w Czempiniu podjęło decyzję o wyłączeniu z systemu odbioru odpadów komunalnych nieruchomości niezamieszkałych. Oznacza to, że z dniem 1 stycznia 2020 roku każdy właściciel, zarządca nieruchomości niezamieszkałej (sklepy, firmy, urzędy, szkoły, przedszkola, Domy Pomocy Społecznej, hotele itp.) zobowiązany jest  zawrzeć umowę na odbiór odpadów komunalnych z firmą świadczącą tego typu usługi, która posiada aktualny wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie działania tutejszego Związku.

Wykaz firm dostępny jest na stronie internetowej BIP Związku, w zakładce „ochrona środowiska”. Przy zawarciu umowy należy stosować częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zgodną z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku  na terenie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów-SELEKT” w Czempiniu. Jednocześnie zwracamy uwagę, iż na podstawie art.6 ust.1 przywołanej wyżej ustawy, właściciele nieruchomości niezamieszkałych będą mieli obowiązek okazania umowy i dowodów uiszczania opłat. Czynności kontrolne w tym zakresie będą prowadzone przez Związek.

szczegółowy sposób segregacji – ulotka

Informacja: CZO Selekt Czempiń

Obejrzyj także:

2019-12-29

CZYTAJ DALEJ:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.