Wzrosną podatki od nieruchomości i od środków transportu

W przyszłym roku w gminie Grodzisk Wielkopolski wzrosną podatki od nieruchomości i od środków transportu. Nie zmieni się opłata za posiadanie psa.

Podczas  posiedzenia Komisji ds. Finansów i Sfery Budżetowej  Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim, które odbyło się w dniu 17 października 2016 r. burmistrz zaproponował, aby podatki na 2017 r. wzrosły o 1,3 % czyli przewidywany wskaźnik inflacji. Dotyczy to podatku od nieruchomości i od środków transportowych. Bez zmian pozostanie opłata za psa. Wymiar podatku rolnego nie został jeszcze określony.

Członkowie komisji przedyskutowali tę propozycje i wyrazili na nią zgodę.

Podczas sesji Rady Miejskiej 26 października podjęto uchwałę, w której określono następujące stawki podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,85 zł od 1m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,31 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,45 zł od 1m2 powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,83 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,71 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,53 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,06 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,38 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,24 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli – 2 % ich wartości.

Wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok do pobrania

 

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24