Umowa z Wydziałem Chemii UAM w Poznaniu

W piątek – 28 października br. na Wydziale Chemii UAM w Poznaniu odbyło się uroczyste wręczenie podpisanych wcześniej umów o patronacie nad klasami szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów.

Wśród 26 szkół jest Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wlkp.

Uroczystego wręczenia umów dokonali: Dziekan Wydziału Chemii –  prof. dr hab. Henryk Koroniak oraz Prodziekan i przewodniczący Rady Programowej – prof. dr hab. Piotr Kirszensztejn. W spotkaniu uczestniczyli również: prof. UAM dr. hab. Anna Gąsowska – pełnomocnik Dziekana do spraw Klas Akademickich oraz prof. UAM dr hab. Renata Jastrząb – obecna Prodziekan ds. Studenckich.

Z Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego umowę podpisała dyrektor Jadwiga Łacheta. W spotkaniu uczestniczyła również nauczycielka chemii Grażyna Makles. Podpisanie umowy odbyło się w obecności dyrektorów i nauczycieli chemii szkół, które należą do tak szacownego grona.

W ramach podpisanej umowy Wydział Chemii UAM obejmuje opieką klasę drugą, realizującą biologię i chemię w zakresie rozszerzonym zwaną Klasą Akademicką.

Patronat nad ww. klasą polega na umożliwieniu uczniom udziału w wykładach otwartych, seminariach, warsztatach i w pracach badawczych. Wydział Chemii UAM zapewnia też, w miarę możliwości, pomoc i nadzór merytoryczny nad uczniami Klasy Akademickiej przez swoich pracowników i doktorantów, konsultacje, udostępnianie sprzętu naukowego, księgozbioru, elektronicznych materiałów dydaktycznych, pomoc w prowadzeniu badań i pisaniu prac konkursowych.

Wydział Chemii zobowiązał się ponadto do pomocy w doskonaleniu metod dydaktycznych, w szczególności do poprawy wyposażenia szkolnej pracowni. W ramach współpracy Wydział zorganizuje również dwa razy warsztaty laboratoryjne dla uczniów na terenie UAM.

Mamy nadzieję, że zapoczątkowana współpraca zaowocuje jeszcze większym zainteresowaniem przedmiotami biologiczno – chemicznymi, uatrakcyjni proces nauczania i przyczyni się do podniesienia poziomu wiedzy uczniów, którzy swoją przyszłość wiążą z chemią i naukami pokrewnymi – czytamy w komunikacie LO przesłanym do mediów.

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24