Ulga prorodzinna – nowe zasady rozliczania!

Ulga prorodzinna – nowe zasady rozliczania! 1

W zeznaniach rocznych za 2014 r., zmienią się zasady rozliczania tzw. ulgi prorodzinnej. Zwiększeniu ulegną bowiem kwoty ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko o 20% w stosunku do dotychczas obowiązującej. W efekcie miesięczna kwota ulgi na trzecie dziecko wzrośnie ze 139,01 zł do 166,67 zł, a na następne dzieci ze 185,34 zł do 225 zł.

Ponadto podatnik, którego podatek będzie niższy niż kwota przysługującej mu ulgi, otrzyma dodatkowe wsparcie finansowe w kwocie stanowiącej różnicę między kwotą przysługującego podatnikowi odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym. Dodatkowe wsparcie obejmie jednak tylko te osoby, które wcześniej wpłaciły do systemu ubezpieczeniowego (ZUS) składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osobiście bądź przez płatnika (pracodawca). Oznacza to, że osoby uprawnione do ulgi na dzieci otrzymają – oprócz zwrotu nadpłaconego podatku – również zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi do wysokości zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne podlegających odliczeniu, pomniejszonej o składki odliczone w PIT-36L i PIT-28 lub wykazane jako odliczone w PIT-16A oraz PIT-19A za 2014 roku. Wysokość przysługującego dodatkowego wsparcia podatnicy będą wykazywać na nowym formularzu PIT/UZ stanowiącym część uzupełniającą zeznania podatkowego PIT-36 i PIT-37.

Generalnie podatnik ma prawo skorzystać z ulgi na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego- jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, sprawował opiekę przez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą. Na takich samych zasadach z omawianego odliczenia może skorzystać podatnik, który – w związku z wykonywaniem ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej – utrzymywał w roku podatkowym pełnoletnie dziecko:
– bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywało zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
– do ukończenia 25. roku życia uczące się w szkole, o której mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskało dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej oraz dochodów z niektórych kapitałów pieniężnych w łącznej wysokości 3.089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej.
Takiego warunku ( wysokość dochodu do 3.089 zł) ustawodawca nie postawił w odniesieniu do dziecka małoletniego. W konsekwencji, gdy dziecko staje się pełnoletnie w trakcie roku podatkowego, wówczas obliczanie dochodu dziecka warunkującego prawo rodzica do skorzystania z ulgi należy rozpocząć od dnia ukończenia przez nie 18. roku życia.
Kolejnym kryterium, jakie muszą spełnić dzieci, aby ich rodzice mogli z przedmiotowej ulgi skorzystać, jest to, aby zarówno do tych małoletnich, jak i pełnoletnich nie miały zastosowania przepisy dotyczące opodatkowania podatkiem liniowym, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (z wyjątkiem przepisów dotyczących opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym przychodów z tzw. prywatnego najmu), ustawy o podatku tonażowym.
Ustalając kwotę dochodu dziecka (do 3.089 zł) podatnik ma prawo pomniejszyć dochód o zapłacone przez dziecko oraz potrącone przez płatnika w roku podatkowym składki na ubezpieczenia społeczne, tj. krajowe i zagraniczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a ustawy o pdof. Dopiero tak zsumowane i pomniejszone dochody będą decydowały o prawie do przedmiotowej ulgi lub to prawo odbierały (art. 27f ust. 2a ustawy o pdof).

Natomiast w stosunku do samych rodziców ustawodawca nie jest już tak bezwzględny. W przypadku gdy wskazane przepisy mają zastosowanie do podatników uprawnionych do ulgi na dzieci, nie tracą oni prawa do tej ulgi, o ile w roku podatkowym osiągnęli dochody opodatkowane według skali podatkowej.

Prawo do ulgi na dzieci oraz jej wysokość zależy od liczby wychowywanych przez podatnika dzieci i od jego zarobków.

Rodzice (opiekunowie) posiadające jedno dziecko mogą również skorzystać z ulgi. W ich przypadku o możliwości skorzystania z ulgi w bieżącym roku zdecyduje wysokość dochodu. Ulga nie będzie bowiem przysługiwać rodzicom pozostającym w związku małżeńskim, których łączne dochody przekroczą kwotę 112.000 zł. Jednocześnie za podatnika pozostającego w związku małżeńskim nie uważa się osoby, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, osoby pozostającej w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Osiągnięcie rocznego dochodu w tej samej wysokości, czyli przekraczającej 112.000 zł, odbierze prawo do omawianej ulgi osobom posiadającym status samotnego rodzica w rozumieniu ustawy o pdof i jednocześnie wychowującym jedno dziecko. Z kolei w przypadku podatnika niepozostającego w związku małżeńskim (w tym również przez część roku podatkowego), ale niebędącego samotnym rodzicem wychowującym dziecko, o którym mowa w art. 6 ust. 4 ustawy o pdof, poziom dochodu rocznego, który wykluczy go z możliwości korzystania z przedmiotowej ulgi,określono na kwotę 56.000 zł. Tak jak dotychczas, dla osób wychowujących dwoje i więcej dzieci skorzystanie z ulgi nie będzie ograniczone uzyskanym dochodem.
Odliczeniu od podatku dochodowego podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę w stosunku do:

– jednego małoletniego dziecka – kwota 92,67 zł,

– dwojga małoletnich dzieci – kwota 92,67 zł na każde dziecko;

– trojga i więcej małoletnich dzieci – kwota:

– 166,67 zł na trzecie dziecko,

– 225,00 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

Ponadto należy pamiętać, że na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:
1) odpis aktu urodzenia dziecka;
2) zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
3) odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą;
4) zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.
Więcej informacji

Strona internetowa Ministerstwa Finansów: www.finanse.mf.gov.pl oraz www.szybkipit.pl

Informacja telefoniczna:

Krajowa Informacja Podatkowa – czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7,00-18,00

tel. 801 055 055 (z telefonu stacjonarnego)

tel. 22 330 03 30 (z telefonu komórkowego)

Składanie deklaracji drogą elektroniczną: www.e-deklaracje.gov.pl

Ryszard Suterski
Komisarz Skarbowy
Dział Obsługi Bezpośredniej
0 0 głosuj
Ocena artykułu

Wybrane dla Ciebie

Opublikował: PGO24

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Pokaz wszystkie komentarze
0
Co o tym myślisz? Prosimy o komentarz.x
()
x