Strategia Rozwoju Gminy Grodzisk Wielkopolski na lata 2016 – 2023

Jedną z uchwał, które mają zostać podjęte podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej jest przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Grodzisk Wielkopolski na lata 2016 – 2023.

W styczniu 2016 roku dobiegł końca proces opracowywania STRATEGII ROZWOJU GMINY GRODZISK WLKP. DO ROKU 2023. Proces sporządzania Strategii był wspólną pracą licznego grona przedstawicieli samorządu (pracowników Urzędu Miejskiego i gminnych jednostek organizacyjnych, radnych oraz lokalnych przedsiębiorców i przedstawicieli różnych grup społecznych) oraz konsultantów Fundacji “Partnerzy dla Samorządu” z Poznania.

czytamy w projekcie nowej strategii.

Wykorzystanym w pracach nad tym dokumentem źródłem informacji był sondaż ankietowy przeprowadzony wśród mieszkańców Gminy w roku 2012, poprzez rozprowadzanie ankiet m.in. w placówkach oświatowych oraz Urzędzie Miejskim i jednostkach gminnych. Łącznie wypełniono 317 ankiet.

Przeprowadzono także wywiady z przedstawicielami środowisk i grup społecznych oraz organizacji i instytucji z terenu Gminy. Przeprowadzono wiele spotkań z kluczowymi pracownikami Urzędu Miejskiego, szefami jednostek gminnych i pozagminnych (np. Policji, Państwowej Straży Pożarnej), radnymi i przedsiębiorcami. Ich celem było poznanie opinii tych osób na temat warunków życia na terenie Gminy oraz propozycji ich poprawy.

Ocena realizacji poprzedniej strategii

Analiza realizacji zadań strategicznych przyjętych w „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Grodzisk Wlkp. na lata 2002-2010” pokazuje, że zdecydowana większość zadań, które postawiły przed sobą władze i Rada Miejska w 2002 roku, została wykonana. Nie zrealizowano zaledwie kilku zadań, przede wszystkim z względu na ich potężny koszt, na poniesienie którego Gminę nie było dotychczas stać. Tak dobre wykonanie poprzedniej Strategii wskazuje, iż plany były dobrze wyznaczone i realne do wypełnienia, a kolejni włodarze Gminy dbali o rozwój samorządu. Niemal całkowita realizacja poprzedniej Strategii była jednym z podstawowych motywów do podjęcia prac nad nowym dokumentem strategicznym, aby na najbliższe lata wyznaczyć do realizacji kolejne ważne, spójne i ambitne projekty.

Jak ankietowani oceniali warunki życia w gminie?

W badaniu warunków życia w Gminie udział wzięło jej 317 mieszkańców, w tym 127 mężczyzn i 172 kobiety (18 osób nie podało danych). Prawie 34% badanych posiadało wykształcenie średnie, a 31% wykształcenie wyższe. Najmniej, bo tylko 2% ankietowanych to osoby z wykształceniem podstawowym. Ok. 28% stanowiły osoby w wieku powyżej 60 lat, a 20% ankietowanych miała 18-29 lat. Badaniu poddano 16 dziedzin życia: możliwość znalezienia pracy na terenie gminy, szkoły podstawow, gimnazja, pomoc społeczna, opieka zdrowotna, warunki mieszkaniowe, bezpieczeństwo mieszkańców, dostępność do kultury i rozrywki, dostępność do sportu i rekreacji, wodociągi i jakość wod, kanalizacja, stan dróg i komunikacji lokalnej, stan środowiska naturalnego, gastronomia, placówki handlowe, placówki usługowe.badanie

Z przedstawionego zestawienia wynika, że respondenci najgorzej ocenili możliwość znalezienia pracy na terenie Gminy. 30% badanych wystawiło ocenę „bardzo złą”, a 31% określiło sytuację jako „złą”. Padło tylko 5 ocen „bardzo dobrych”. Drugą dziedziną, którą mieszkańcy postrzegają źle jest opieka zdrowotna (mało zależna od samorządu gminnego). Tutaj oceny rozkładały się następująco: 16% odpowiedzi dla oceny „bardzo złej” oraz 20% dla oceny „złej”. Nienajlepiej wypadł także stan dróg i komunikacji lokalnej (6% dla odpowiedzi „bardzo zła” i 14% „zła”).

Najwyższe oceny uzyskała w Gminie „Dostępność sportu i rekreacji”. 43% respondentów wystawiło „dobrą”, a 25% „bardzo dobrą”. Badani bardzo wysoko ocenili kategorię „Wodociągi i jakość wody” 19% osób uznało ją za „bardzo dobrą”, a aż 53% jako „dobrą”. Nieźle prezentuje się sytuacja w kategoriach „Szkoły podstawowe” (15% oceny „bardzo dobre” i 58% „dobre”) oraz „Kanalizacja” (15% dla odpowiedzi „bardzo dobra” i 54% dla odpowiedzi „dobra”). Ankietowani jednak najczęściej klasyfikowali poszczególne warunki życia w Gminie jako „dobre”. Takie oceny stanowią ok. 44% wszystkich ocen. 10% odpowiedzi to oceny „bardzo dobre”, a 31% „przeciętne”. Ocena „zła” stanowi 9%, a „bardzo zła” tylko 6%.

Ranga poszczególnych działań Gminy Grodzisk Wlkp. wpływających na warunki życia wg jej mieszkańców

Z przeprowadzonych badań wynika, że zdecydowanie najważniejszymi działaniami Gminy powinny być „remonty i budowa dróg”. Odpowiedź „bardzo ważna” wskazało 52% badanych, a „ważna” 35%. Na kolejnych miejscach w skali ważności plasują się: „budowa chodników i oświetlenia”, „aktywne wspieranie lokalnych przedsiębiorców i poszukiwanie inwestorów zewnętrznych”, “dalsze działania w zakresie zbiórki, selekcji i ponownego wykorzystania odpadów” oraz „budowa ścieżek pieszo-rowerowych”. Dość istotne okazały się także: zwiększenie pomocy socjalnej dla najuboższych, wydzielanie i uzbrajanie gruntów dla inwestorów oraz budowa basenu.

Więcej informacji w dokumencie: Strategia Rozwoju Gminy Grodzisk Wielkopolski na lata 2016 – 2023

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24