Krystyna Kurek drobiowe grodzisk

Sebastian Skrzypczak Przewodniczącym Rady Powiatu Grodziskiego. Mariusz Zgaiński dalej Starostą Grodziskim.

20 listopada 2018 r. odbyła się pierwsza sesja Rady Powiatu Grodziskiego VI kadencji. Niewielka sala w budynku B Starostwa dość szybko się wypełniła.

Sesję zwołaną przez Komisarza Wyborczego rozpoczęła Przewodnicząca Rady Powiatu V kadencji, Dorota Jaśkowiak, kilka minut po godz. 10.30.

W pierwszej kolejności radni złożyli ślubowanie o treści: „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”. 

W dalszej kolejności Rada Powiatu, z zachowaniem obowiązujących procedur, w głosowaniu tajnym, wybrała Przewodniczącego Rady Powiatu nowej kadencji. Starosta Mariusz Zgaiński zgłosił kandydaturę radnego Sebastiana Skrzypczaka. Następnie przybliżył sylwetkę kandydata. Sebastian Skrzypczak to 43 letni nauczyciel historii w LO w Grodzisku Wlkp. Aktywnie działa w Towarzystwie Miłośników Ziemi Grodziskiej. Ma doświadczenie w pracy samorządowej. W okręgu nr 1 uzyskał w wyborach do Rady Powiatu 916 głosów. 

W wyniku głosowania tajnego radny Sebastian Skrzypczak uzyskał wymagane poparcie większości radnych (16) i został Przewodniczącym Rady Powiatu Grodziskiego. 

Wybór odbieram jako zobowiązanie do ciężkiej pracy i myślę, że uda nam się wspólnie razem przez te 5 lat, w zgodzie, powiat prowadzić

– powiedział Sebastian Skrzypczak dziękując za wybór.

Nowy przewodniczący przejął prowadzenie obrad, a następnie przystąpiono do wyboru wiceprzewodniczących. Wiceprzewodniczącymi zostali wybrani radni Adam Minkowski (15 głosów “za” i 1 “przeciw”) i Piotr Stasiłowicz (11 głosów “za” i 5 głosów “przeciw”).

Następnie w porządku obrad znalazło się sprawozdanie Zarządu Powiatu Grodziskiego V kadencji o stanie powiatu, które przedstawił starosta V kadencji Mariusz Zgaiński.

Zaraz po sprawozdaniu odbyły się tajne wybory Starosty Grodziskiego. Jedynym kandydatem był dotychczasowy starosta Mariusz Zgaiński, zgłoszony przez radnego Jana Grochowego. Mariusz Zgaiński to człowiek “o wyważonych poglądach i spokojnym usposobieniu”, jak przedstawił kandydata Jan Grochowy. Od 20 lat jest w Radzie Powiatu Grodziskiego, a od ośmiu lat piastuje stanowisko Starosty Grodziskiego. Tuż przed głosowaniem zapowiedział m, in. dążenie do stworzenia oddziału senioralnego, opiekuńczego w grodziskim szpitalu. Zapowiedział też polepszenie stanu dróg i chodników przy drogach powiatowych. W wyniku głosowania tajnego Mariusz Zgaiński został wybrany Starosta Grodziskim VI kadencji otrzymując 12 głosów za i 5 przeciw. 

Starosta otrzymał kwiaty i gratulacje od samorządowców z gmin Powiatu Grodziskiego.

Radni przystąpili do wyboru wicestarosty. Kandydata w osobie Sławomira Górnego, zaprezentował starosta Mariusz Zgaiński. W głosowaniu tajnym kandydatura Sławomira Górnego otrzymała 12 głosów “za” i 5 głosów “przeciw”. 

W dalszej części obrad radni dokonali wyboru członków Zarządu Powiatu Grodziskiego. Kandydatów zgłosił starosta. Mariusz Zgaiński zaproponował, aby  Zarząd w tej kadencji pracował w składzie pięcioosobowym. Zgłosił radnych Jana Grochowego, Ryszarda Balcerka i Piotra Kandulskiego (starosta i wicestarosta wybrani wcześniej wchodzą w skład zarządu jako jego etatowi członkowie). Przedstawieni kandydaci uzyskali wymagane poparcie. Jan Grochowy za-12 przeciw-5 , Ryszard Balcerek za-12 przeciw-5, Piotr Kandulski za-13, przeciw-4. 

Radni ustalili też wysokość wynagrodzenia  starosty, które wyniesie brutto: wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4.700,00 zł, dodatek funkcyjny w wysokości 1.900,00 zł, dodatek specjalny w wysokości 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, to jest  2.640,00 zł, dodatek za wieloletnią pracę na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Ustalili też sposób rozliczania wyjazdów służbowych starosty.

Na koniec radni ustalili ilość, nazwę i przedmiot działania stałych komisji Rady Powiatu. Rada jednogłośnie ustaliła, że pozostaje przy dotychczasowych nazwach i zakresach działania komisji.

Nad przebiegiem wyborów czuwała komisja skrutacyjna, w skład której weszli radni: Magdalena Kalemba-Borowczak, Katarzyna Kłak i Gerard Szajek.

Podczas dzisiejszej sesji “zadebiutował” nowy system transmisji i obsługi obrad. Radni głosują na tabletach, sesja jest transmitowana online, a następnie udostępniana w Internecie. Zmiany technologiczne podyktowane zostały zmianami w przepisach.

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24