Radni wyrazili zgodę na bezprzetargową sprzedaż gruntu pod przedszkolem

Od września tego roku działalność rozpoczęło publiczne przedszkole “Chatka Puchatka” przy ul. Winnej 12 w Grodzisku Wlkp. Przedszkole powstało na dzierżawionej od gminy ziemi, a jego budową zajęła się prywatna firma.

Więcej informacji na temat tego jak doszło do realizacji budowy przedszkola na os. Wojska Polskiego w Grodzisku Wlkp:

6 Lip 2015 Na tym gruncie spółka ma wybudować przedszkole, które następnie ma wynająć na cele przedszkola publicznego. Cena dzierżawy gruntu …
pgo24.pl/do-1-wrzesnia-2016-na-osiedlu-wojska-polskiego-ma-powstac- przedszkole/
13 Paź 2015 W minionym tygodniu do Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim została dostarczona wizualizacja nowego budynku przedszkolana …
pgo24.pl/nowe-przedszkole-dla-150-dzieci/
17 Cze 2015 Dyskusja na temat nowego przedszkola, które powstaje w Grodzisku Wielkopolskim odbyła się podczas wspólnego posiedzenia Komisji Rady …
pgo24.pl/dyskusja-na-temat-przedszkola-podczas-posiedzenia-komisji- wspolnej/
15 Sty 2015 W parterowym budynku przedszkola planowanych jest 6 sal o powierzchni 60 m2 , wyposażonych we własną łazienkę i zaplecze magazynowe, …
pgo24.pl/przedszkole-na-owp-powstaje-projekt/

Podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 28 wrzesnia 2016 r. radni wyrazili zgodę na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Grodzisku Wlkp., na których znajduje sie przedszkole – to jest działek 214/7 o pow. 0,2354 ha i 216/9 o pow. 0,1019 ha, na rzecz AIDA PROJECT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa. (wirtualne biuro w Warszawie )

Jeden radny był przeciwny, a jeden się wstrzymał od głosu. Nie wiadomo, kiedy planowana sprzedaż dojdzie do skutku, a także jaką cenę uzyska gmina za sprzedawaną nieruchomość.

Uzasadnienie do uchwały:

Uchwałą Nr IX/45/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 10 czerwca 2015, Rada Miejska wyraziła zgodę na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym części działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 216/8 i 214/6, zapisanych w księdze wieczystej KW nr PO1S/00038126/0 z przeznaczeniem na budowę przedszkola publicznego.

Zgodnie z powyższym, w dniu 30 czerwca 2015r. została zawarta umowa dzierżawy na części przedmiotowych działek pomiędzy Gminą Grodzisk Wielkopolski a spółką Alste Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Swarzędzu, os. H. Cegielskiego 36.

W piśmie Alste Invest Sp. z o.o. z dnia 29.03.2016r., Gmina została poinformowana, że ww. spółka została przejęta przez AIDA PROJECT Sp. z o.o., 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 50/515. Zgodnie z odpisem KRS nr 0000385019, Rubryka 4: „Połączenie zostało przeprowadzone w trybie art. 492 §1 pkt 1 i art. 516 §1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przejęcie całego majątku i całości zobowiązań spółki Alste Invest Sp. z o.o. (Spółki przejmowanej) przez spółkę AIDA PROJECT Sp. z o.o. (Spółkę przejmującą) bez podwyższenia kapitału zakładowego AIDA PROJECT Sp. z o.o. z uwagi na wysokość zobowiązań spółki ALste Ivwest Sp. z o.o.” Nawiązując do art. 494 §1 Kodeksu spółek handlowych: “Spółka przejmująca albo spółka nowo związana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązku spółki przejmowanej albo spółek łączących się poprzez zawiązanie nowej spółki.” W związku z tym AIDA PROJECT Sp. z o.o. wstąpiła we wszystkie prawa i
obowiązki Alste Invest Sp. z o.o., w tym także wynikające z Umowy dzierżawy zawartej w dniu 30 czerwca 2015r.

AIDA PROJECT Sp. z o.o. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000385019. Zgodnie z powyższym wpisem, przedmiotem działalności ww. spółki jest między innymi wychowanie przedszkolne, a Decyzją Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego Nr ZEAS/0120/2/16 z dnia 30 sierpnia 2016r. Pani Aida Stec, zam. Os. Cegielskiego 36, 62-020 Swarzędz, uzyskała zezwolenie na założenie publicznej placówki – publicznego przedszkola prowadzonego pod nazwą: Przedszkole Publiczne Chatka Puchatka z siedzibą w Grodzisku Wlkp., ul. Winna 12, 62-065 Grodzisk Wlkp.

Działki nr 214/6 i 216/8 zostały zabudowane budynkiem przedszkola 6-cio oddziałowego wraz z niezbędną infrastrukturą, zgodnie z Decyzją Starosty Grodziskiego Nr 570/2015 z dnia 20.10.2015r. (Nr: AB.6740.519.2015) oraz Decyzją zmieniającą nr 691/2015 z dnia 21.12.2015r. (Nr: AB.6740.703.2015), a następnie oddane do użytku na podstawie Decyzji Nr 29/2016 o pozwoleniu na użytkowanie z dnia 17.08.2016r. wydanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (PINB – 7353/243/2016).

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24