Radni określili wysokość podatku od nieruchomości na rok 2019

Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim przyjęła uchwałę określająca wysokość podatków od nieruchomości położonych na terenie gminy.

Na rok 2019 określono następujące stawki podatku od nieruchomości, które będą obowiązywać na terenie gminy Grodzisk Wlkp od 1 stycznia 2019:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0.88 zł od 1m2 powierzchni (wzrost o 2 grosze w stosunku do obecnej stawki),

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,47 zł od 1 ha powierzchni (wzrost o 7 groszy w stosunku do obecnej stawki),

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,47 zł od 1m2 powierzchni (wzrost o 1 grosz w stosunku do obowiązującej obecnie stawki),

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,94 zł od 1 m2 powierzchni (wzrost o 5 groszy w stosunku do obowiązującej obecnie stawki);

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,75 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
(wzrost o 2 grosze w stosunku do obecnej stawki),

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,30 zł od 1m2 powierzchni użytkowej (wysokość podatku nie uległa zmianie (wzrost o 36 groszy w stosunku do obecnej stawki)),

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,43 zł od 1m2 powierzchni użytkowej (wzrost o 17 groszy w stosunku do obecnej stawki),

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,54 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
(wzrost o 9 groszy w stosunku do obecnej stawki),

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej (wzrost o 12 groszy w stosunku do obecnej stawki);

3) od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24