PRAWDY I MITY O RODZICIELSTWIE ZASTĘPCZYM…

PRAWDY I MITY O RODZICIELSTWIE ZASTĘPCZYM… 1

Rodzinna piecza zastępcza w ostatnim czasie stała się tematem kontrowersyjnych debat, a niejednokrotnie zyskała nieprzychylne opinie, często ludzi nie do końca świadomych na czym ona polega. Media roztrząsają dramaty i tragedie, które wydarzyły się w rodzinach zastępczych, wpływając na negatywną ocenę rodzicielstwa zastępczego w świetle opinii publicznej. Dlatego odpowiadam na najczęściej zadawane pytania i obalam stawiane tezy z perspektywy osoby, która od dwunastu lat pełni tę funkcję.
 Rodziną zastępczą może być każdy…FAŁSZ
Aby zostać rodziną zastępczą trzeba spełnić szereg wymogów takich jak odpowiednie warunki mieszkaniowe, stałe źródło dochodu, pozytywna opinia stanu zdrowia naszego lekarza. Poza tym każdy kandydat rodzinnej pieczy zastępczej musi wziąć udział w szkoleniu, gdzie dodatkowo przejdzie testy psychologiczne badające jego kompetencje wychowawcze, oraz szkolenie w funkcjonującej już rodzinie zastępczej. Bardzo istotne są tu predyspozycje osobowościowe, wrażliwość, cierpliwość, odpowiedzialność, a także zapał do pracy z rodziną biologiczną i świadomość tymczasowości rodziny zastępczej, a co za tym idzie gotowość do rozstania z dzieckiem. Przyda się także otwarte i pełne miłości serce!
 Rodzina zastępcza to adopcja…FAŁSZ
Rodzina zastępcza znacząco różni się od adopcji i to nie tylko w aspektach prawnych. Przede wszystkim musimy pamiętać, iż teoretycznie rodzina zastępcza jest czasową formą opieki nad dzieckiem. Czyli jej funkcją jest zapewnienie bezpieczeństwa, rodzicielskiej miłości do czasu uregulowania sytuacji prawnej dziecka, które może wrócić do rodziny biologicznej lub zostać umieszczone w rodzinie adopcyjnej. Dlatego tak ważna jest świadomość tymczasowości i gotowość rodziców zastępczych do oddania dziecka nowej rodzinie. Jest to bardzo trudne, gdyż bardzo szybko obdarzamy dziecko uczuciami, wytwarzają się więzi i rozstania bywają bolesne. Ale to normalne, nie jesteśmy przecież cyborgami bez serca, które nie czują. Czasem długo po rozstaniu słyszymy jeszcze płacz dziecka z sypialni czy jego śmiech patrząc na ulubioną zabawkę. Jednak mamy świadomość, że dla dobra dziecka adopcja czy powrót do rodziny był najwłaściwszą decyzją, a my swoją miłością i troska zapewniliśmy mu najlepsze warunki w chwilach gdy najbardziej tego potrzebowało. Zdarza się jednak, że dziecko pozostaje w rodzinie zastępczej do usamodzielnienia.
 Niektóre dzieci w rodzinach zastępczych zostają do dorosłości…PRAWDA
Mimo, iż funkcja rodziny zastępczej z definicji jest tylko tymczasową formą opieki nad dzieckiem, zdarza się czasem, że dzieci pozostają w niej, aż do osiągnięcia dorosłości. Dotyczy to zwłaszcza dzieci, których sytuacja prawna nie została uregulowana, dzieci chorych lub z deficytami. W rodzinach zastępczych zostają jednak także dzieci, u których stwierdzono głębokie więzi z rodziną zastępczą, a których zerwanie, mogłoby destrukcyjnie wpłynąć na ich dalszy rozwój i funkcjonowanie społeczne.
 Dzieci z rodzin zastępczych zawsze sprawiają problemy…FAŁSZ
Dzieci z rodzin zastępczych stanowią tak samo zróżnicowaną grupę jak pozostałe dzieci. Zdarzają się te, które są bardziej aktywne, pobudzone, ale jest też sporo utalentowanych, zdolnych i sumiennych. Zdecydowanie, uważam, że generalizowanie wynika ze stereotypowego myślenia, etykietowania, że takie dzieci są złe, trudne i sprawiają tylko problemy wychowawcze. Owszem ścieramy się z problemami, troskami życia codziennego, jak każda rodzina. Ale potrafimy cieszyć się najmniejszym sukcesem dziecka, ponieważ wiemy, że jest on osiągnięty ciężką pracą i zaangażowaniem. Bo warto dodać, że jedyne co je różni od pozostałych rówieśników, to o wiele trudniejszy start w życie. Mowa tu już o życiu płodowym, dzieciństwie, a przede wszystkim fakcie porzucenia czy też rozdzielenia z rodziną biologiczną.
 Rodziny zastępcze dorabiają się na dzieciach…FAŁSZ
Moim zdaniem nie ma takich pieniędzy, które mogłyby adekwatnie pokryć opiekę, miłość, odpowiedzialność i cały pakiet usług pielęgnacyjno-wychowawczych jakie podejmuje rodzina zastępcza wobec przyjętego dziecka. Można zadać pytanie – ile warta jest 24 – godzinna opieka nad dzieckiem? Zawsze zastanawia mnie, dlaczego ludzie tak nas oceniają. Skoro to taki łatwy pieniądz, to dlaczego wciąż tak mało jest chętnych rodzin, gotowych przyjąć dziecko, podjąć się pracy z rodziną biologiczną? Wśród motywacji rodziców zastępczych często wymienia się chęć i możliwość pomocy, pragnienie posiadania dziecka, niezwykłe pokłady miłości, obowiązek moralny, ale nigdy nie mówi się o zyskach materialnych. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej podkreśla, że rodzina otrzymuje środki na częściowe pokrycie potrzeb dziecka. Zainteresowanych odsyłam do lektury!
 Zdarzają się niekompetentne rodziny zastępcze…Prawda
W każdej grupie zawodowej, zdarzają się osoby, które nie wywiązują się prawidłowo z powierzonych obowiązków. Mamy złych lekarzy, nauczycieli, księży, urzędników…więc i w pieczy zastępczej znajdziemy takie rodziny. Mimo szkoleń, które przeszły i spełnieniu wszystkich wymagań nie posiadają odpowiednich kompetencji aby wypełniać tak ważne i odpowiedzialne zadanie. I chociaż być może są wspaniałymi rodzicami swoich własnych dzieci, nie potrafią zrozumieć specyfiki problemów przyjętych dzieci do rodziny zastępczej. Czasem wynika to z oporu przed współpracą z instytucjami i pogłębianiu się istniejących problemów, a czasem z brakiem cierpliwości czy wypalenia. Jednakże nie należy demonizować, fakt, że coś zadzieje się w jednej rodzinie nie może wpływać na ocenę pozostałych, które świetnie funkcjonują. Instytucje dbające o pozyskiwanie i przygotowanie kandydatów na rodziców zastępczych starają się bardzo dogłębnie analizować predyspozycje i kompetencje przyszłych rodzin zastępczych. Ustawodawcy także zaostrzają wymagania wobec kandydatów.
 Zawodowa rodzina zastępcza to zwykła praca…FAŁSZ
Praca zawodowa polega na tym, że wykonuje się powierzone obowiązki w systemie ośmiogodzinnym i wraca się do domu odpocząć. Ponadto w okresie choroby, korzysta się ze zwolnienia lekarskiego, a w wakacje korzysta z urlopu. Zawodowa
piecza zastępcza charakteryzuje się 24 godzinną opieką nad dzieckiem 365 dni w roku. Chociaż teoretycznie, co zapisane jest w ustawie, zawodowa rodzina zastępcza ma prawo skorzystać z urlopu i powierzyć na ten czas swoich wychowanków pomocowej rodzinie zastępczej. Jednak jak wyjechać na wakacje bez swoich dzieci, jak oddać je obcym ludziom? Moralny aspekt, miłość i przywiązanie nie pozwala na rozłąkę z dziećmi, których opieki i wychowania się podjęliśmy.
 Rodziny zastępcze zapewniają opiekę tylko do 18 roku życia…FAŁSZ
Rodziny zastępcze mają obowiązek zapewniać opiekę i wychowanie przyjętemu dziecku do 18 roku życia. Jednak jeśli dziecko kontynuuje naukę, ma prawo pozostać w pieczy zastępczej aż do 26 roku życia. Tak regulują przepisy w ustawie, natomiast w rzeczywistości jest tak samo jak z biologicznym dzieckiem. Są tacy, którzy mając 18 lat pakują torbę i ruszają w dorosły świat, ale są i też tacy, którzy jeszcze wiele lat pozostają pod skrzydłami rodziców. Dzieci w rodzinach zastępczych mają pełną świadomość miłości jaką są obdarzane i dzięki tym relacjom wiedzą, że zawsze mogą liczyć na pomoc i życzliwe słowo nawet w życiu dorosłym. Wychowankowie, którzy się usamodzielnili utrzymują w dalszym ciągu kontakty z rodzina zastępcza, odwiedzają się i celebrują wspólnie ważne wydarzenia. Jeśli obie strony pragną tej relacji to więź dalej trwa.
 Rodziny zastępcze za przyjęcie dzieci dostają mieszkanie…FAŁSZ
Rodzinna piecza zastępcza funkcjonuje w domu, w którym zamieszkają osoby tworzące ją. Taki jest ideał rodzicielstwa zastępczego, czyli przyjęcie dziecka w jak najbardziej naturalne środowisko rodzinne. Nikt nie dostaje z urzędu mieszkania tylko dlatego, że chce spełniać funkcję rodzica zastępczego. Zresztą odpowiednie warunki mieszkaniowe to jeden z warunków, który muszą spełnić kandydaci do pełnienia tej funkcji.
 Rodziny zastępcze nie otrzymują wsparcia z żadnych instytucji…FAŁSZ
Rodziny zastępcze ściśle współpracują z wieloma instytucjami, takimi jak Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodki Adopcyjne, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, sądy, szkoły i inne placówki oświatowe. Maja do swojej dyspozycji grono osób wykwalifikowanych- pedagogów, psychologów, prawników gotowych pomóc. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie organizują ponadto warsztaty, szkolenia, pogadanki dotyczące różnych problemów z zakresu wychowania, rozwoju czy prawa w celu podnoszenia kompetencji rodzin zastępczych. Tak wiec zakres wsparcia jaki otrzyma rodzina zależy od specyfiki jej problemów jak i gotowości i chęci do podjęcia współpracy. Specyficzne jest to, że rodziny zastępcze same tworzą grupy wsparcia dzieląc się wzajemnie doświadczeniami.
 Rodziny zastępcze są kontrolowane przez różne instytucje…PRAWDA
Rodzicielstwo zastępcze ściśle współpracuje z wieloma instytucjami, co też łączy się niewątpliwie z pełnieniem przez nie funkcji kontrolnych. Sądy zobowiązują rodziców zastępczych, zwłaszcza pełniących funkcje opiekuna prawnego dziecka do składania sprawozdań dotyczących funkcjonowania podopiecznego w rodzinie. Niektórzy podopieczni podlegają także opiece kuratora sądowego, który odwiedza
rodzinę obserwując wzajemne relacje. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie współpracują z rodzicami zastępczymi za pośrednictwem swoich koordynatorów, a także prowadząc cyklicznie ocenę sytuacji dziecka. W ramach takiej oceny zbiera się zespół osób z instytucji wspierających rozwój dziecka(nauczyciele, rodzice zastępczy, psychologowie z poradni, pracownicy PCPR, kuratorzy, itp.) i konsultuje postępy, braki, ustala formy pomocy i działania jakie należy podjąć aby poprawić warunki życia i rozwoju dziecka. Oceniane jest także wywiązywanie się z obowiązków rodziców zastępczych. Natomiast szkoły zobowiązane są do dostarczania opinii o funkcjonowaniu dziecka w środowisku szkolnym i współpracy z opiekunami.
 Rodzice zastępczy maja obowiązek utrzymywać kontakt z rodzicami biologicznymi dziecka…PRAWDA
Rodziny zastępcze mają obowiązek, jeśli nie ma przeciwskazań z sądu, do utrzymywania kontaktów z rodziną biologiczną dziecka i pielęgnowania więzi. Rodzice zastępczy wspólnie ustalają formy i częstotliwość wizyt biologicznych rodziców, dziadków czy rodzeństwa. Niektórzy biologiczni rodzice bardzo chętnie odwiedzają swoje dzieci i budują pozytywne relacje. Inni nigdy nie korzystają z danej możliwości.
 Dzieci do swoich zastępczych rodziców mogą zwracać się mamo i tato…PRAWDA
Dzieci, które trafiają do rodzin zastępczych, przeszły czasem już trudną drogę przez inne instytucje opiekuńcze. Czasem wydarzenia z ich życia wpłynęły na nie tak traumatycznie, że ich potrzeba posiadania własnego miejsca na ziemi jest ogromna. To jak nazywają dzieci w rodzinach zastępczych swoich rodziców zależy od bardzo wielu czynników, takich jak wiek, stan zdrowia, sytuacja rodzinna, osobowość i czas pobytu w rodzinie zastępczej. Są dzieci, które mają tak silną potrzebę posiadania mamy, tej jedynej, wyjątkowej, że właściwie automatycznie z chwilą przybycia nazywają opiekunów mamą i tatą. Jest też grupa dzieci, która już po raz kolejny zmienia środowisko wychowania i tych mam było w ich życiu już kilka. Dla tych dzieci słowo mama ma inne znaczenie. Dla innych, najczęściej pamiętających swoich rodziców biologicznych, albo utrzymujących stałe kontakty rodzice zastępczy są wujkiem i ciocią, gdyż rodziców już posiadają. Dla tych którzy zostaną w rodzinie do dorosłości i nie utrzymują kontaktu z rodzicami biologicznymi naturalnym faktem staje się, że jedynymi rodzicami staja się ci zastępczy. Czasem te funkcję pełnią babcie, dziadkowie, ciocie, kuzynostwo… Ale bez względu na to jak do rodzica zastępczego będzie się zwracało dziecko, ważne są ich wzajemne relacje, szacunek i miłość, które pozwalają wywiązywać się z powierzonych zadań. Dziecko samo ma prawo zdecydować jak nazywać swoich nowych opiekunów, gdyż to dla niego jest to najtrudniejszy czas adaptacji, poznawania nowych zasad i ludzi, którzy podejmą się opieki i wychowania.

Źródło: PCPR w Grodzisku Wlkp.

0 0 głosuj
Ocena artykułu

Rozwój lokalnych mediów potrzebuje finansowania, Twoje wpłaty czynią nas niezależnymi i samowystarczalnymi. Dziękujemy.

Wybrane dla Ciebie

Opublikował: PGO24

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Pokaz wszystkie komentarze
0
Co o tym myślisz? Prosimy o komentarz.x
()
x