Powstał regulamin patronatu Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego

Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Piotr Hojan wydał zarządzenie, którym uregulował zasady obejmowania honorowym patronatem imprez odbywających się na terenie gminy Grodzisk Wielkopolski.

Decyzja ta wynika z potrzeby ułatwienia i uściślenia zasad patronatu.
Wiele wydarzeń odbywających się na terenie gminy Grodzisk Wielkopolski, realizowanych jest pod patronatem Burmistrza. O patronat będący honorowym wyróżnieniem podkreślającym szczególny charakter wydarzenia organizator będzie się ubiegał na podstawie wniosku.

Zasady obejmowania wydarzeń poatronatem przez Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego są następujące:

 1. Patronatem Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego obejmowane są przedsięwzięcia o szczególnym znaczeniu dla gminy w zakresie promocji kultury, sportu, turystyki, edukacji, zdrowia oraz wszelkich działań mających wpływ na rozwój aktywności gospodarczej, ochrony zdrowia oraz rozwoju tożsamości lokalnej i inicjatyw służących integracji społeczności naszej gminy.
 2. Patronatem obejmowane są przedsięwzięcia o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym.
 3. Wzór wniosku o objęcie przedsięwziecia Patronatem Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego znajduje się w BIP na stronie www.grodzisk.wlkp.pl oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim.
 4. Wniosek składany jest przez organizatora przedsięwzięcia.
 5. Do wypełnionego wniosku należy dołączyć: program, projekty materiałów promocyjnych oraz, w przypadku konkursu, regulamin.
 6. Wniosek powinien zostać złożony najpóźniej 30 dni przed planowaną datą przedsięwzięcia.
 7. Informacja o objęciu przedsięwzięcia przekazana zostanie w formie pisemnej do organizatora oraz umieszczona na stronie www.grodzisk.wlkp.pl , w BIP, zakładka „Burmistrz”.
 8. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych Patronat jest udzielany każdorazowo na jedną edycję.
 9. Odmowa objęcia Patronatem nie wymaga uzasadnienia.
 10. Burmistrz zastrzega sobie prawo do cofnięcia patronatu. Cofnięcie następuje poprzez pisemne zawiadomienie organizatora.
 11. W przypadku uzyskania Patronatu, organizator przedsięwzięcia jest zobowiązany do umieszczenia w materiałach informacyjno —promocyjnych związanych z tym wydarzeniem informacji o Patronacie oraz herbu Grodziska Wielkopolskiego. Przed wydrukiem wszelkich materiałów należy uzyskać akceptację i zatwierdzenie projektu w Wydziale Promocji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim.
 12. Organizator zobowiązany jest do przedłożenia sprawozdania z realizacji projektu, w formie pisemnej, w terminie 7 dni od daty zakończenia przedsięwzięcia. Sprawozdanie złożyć należy w Biurze Obsługi Mieszkańca. Niezłożenie sprawozdania skutkować może odmową udzielenia Patronatu w przypadku ponownego ubiegania się o objęcie Patronatem.
 13. Patronat Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego ma charakter honorowy i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, rzeczowego i organizacyjnego przedsięwzięcia.
 14. Objęcie wydarzenia Patronatem nie zwalnia organizatora z obowiązku ubiegania się o wymagane zezwolenia w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Wielkopolskim lub innych jednostkach i podmiotach na realizację przedsięwzięcia.

Nadzór nad realizacją zarządzenia będzie sprawować Naczelnik Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim.

Źródło: UM w Grodzisku Wlkp.

CZYTAJ DALEJ:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *