Radni Powiatu Grodziskiego na ostatniej w tym roku sesji jednomyślnie określili wysokość wynagrodzenia starosty i swoich własnych diet.

Balcerek Ryszard, Breś Kazimierz, Górny Sławomir, Grochowy Jan, Jaśkowiak Dorota, Kalemba-Borowczak Magdalena, Kandulski Piotr, Kłak Katarzyna, Kowalonek Józef, Lenart Stanisław, Marciniak Stanisław, Mądry Mirosław, Minkowski Adam, Nijaka Danuta, Skrzypczak Sebastian i Stasiłowicz Piotr zagłosowali za tym, aby ustalić Mariuszowi Zgaińskiemu, Staroście Grodziskiemu wynagrodzenie miesięczne w następującej w wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 9.380,00 zł /słownie: dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych 00/100/,
2) dodatek funkcyjny w wysokości 3.100,00 zł /słownie: trzy tysiące sto złotych 00/100/,
3) dodatek specjalny w wysokości 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 3.744,00 zł /słownie: trzy tysiące siedemset czterdzieści cztery złote 00/100/,
4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 1.876,00 zł
/słownie: jeden tysiąc osiemset siedemdziesiąt sześć złotych/. Wynagrodzenie w wysokości określonej przysługuje od 1 sierpnia 2021 roku.

Starosta nie głosował, w związku z tym, że sprawa dotyczyła jego samego.

Radni ustalili też miesięczne diety dla:
1) Przewodniczącego Rady Powiatu, w wysokości 144% kwoty bazowej,
2) Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w wysokości 80% kwoty bazowej,
3) Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w wysokości 80% kwoty bazowej,
4) Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w wysokości 66% kwoty bazowej,
5) Członków Komisji Rewizyjnej w wysokości 59% kwoty bazowej,
6) Przewodniczących Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz pozostałych stałych Komisji Rady Powiatu
w wysokości 66% kwoty bazowej,
7) Wiceprzewodniczących Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz pozostałych stałych Komisji Rady Powiatu w wysokości 59% kwoty bazowej,
8) Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, członków Komisji Doraźnej Rady Powiatu w wysokości
odpowiednio jak dla Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, członka Komisji Rewizyjnej, przez okres wykonywania powierzonego zadania,
9) Nieetatowego członka Zarządu Powiatu w wysokości 126% kwoty bazowej,
10) Pozostałych radnych nie pełniących ww. funkcji w wysokości 52% kwoty bazowej.

Kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe wynosi obecnie 1789,42 zł. Tyle samo ma wynieść w przyszłym roku. [źródło]

W tym głosowaniu wszyscy byli „ZA”

Lista radnych powiatu z pełnionymi funkcjami:

SKŁAD OSOBOWY RADY POWIATU GRODZISKIEGO VI KADENCJI

Sebastian Skrzypczak – Przewodniczący Rady

Adam Minkowski –  Wiceprzewodniczący Rady

Piotr Stasiłowicz – Wiceprzewodniczący Rady

Balcerek Ryszard

Breś Kazimierz

Górny Sławomir

Grochowy Jan

Jaśkowiak Dorota

Kalemba- Borowczak Magdalena

Kandulski Piotr

Kłak Katarzyna

Kowalonek Józef

Lenart Stanisław

Mądry Mirosław

Nijaka Danuta

Marciniak Stanisław

Zgaiński Mariusz

SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO VI KADENCJI

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU: Mariusz Zgaiński

WICEPRZEWODNICZĄCY: Sławomir Górny

CZŁONEK ZARZĄDU: Ryszard Balcerek

CZŁONEK ZARZĄDU: Jan Grochowy

CZŁONEK ZARZĄDU: Piotr Kandulski

Ustalone podwyżki są wyższe niż wcześniej zakładane, o czym pisaliśmy tutaj:

2021-12-31

2 4 głosów
Ocena artykułu


Telewizory do kupienia

Subskrybuj
Powiadom o
1 Komentarz
Najstarsze
Najnowsze Najlepiej oceniane
Odnieś się w tym miejscu
Pokaz wszystkie komentarze