PIT 2014 – Ulga rehabilitacyjna

PIT 2014 - Ulga rehabilitacyjna 1

Zasady rozliczania ulgi rehabilitacyjnej za 2014 rok są takie same jak w poprzednim roku.

Przypomnijmy zatem komu ona przysługuje.

Podatnicy będący osobami niepełnosprawnymi mogą odliczać od dochodu w zeznaniach PIT-36 i PIT-37 oraz od przychodu w zeznaniu PIT-28 poniesione w roku podatkowym wydatki na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Odliczenie takich wydatków przysługuje również podatnikom, na których utrzymaniu są osoby niepełnosprawne, jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 9.120 zł.
Osoba niepełnosprawna – to osoba, która posiada orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, orzeczenie o niepełnosprawności, wydane na podstawie odrębnych przepisów, w przypadku gdy osoba ta nie ukończyła 16 roku życia, albo orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31.08.1997 r.

Orzeczeniem takim jest również orzeczenie komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia przy oddziale ZUS. Z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać podatnicy posiadający orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez komisje lekarskie MON, MSWiA, KRUS – niezależnie od daty wydania takiego orzeczenia. Osoba niepełnosprawna może skorzystać z ulgi jeśli orzeczenie o niepełnosprawności zostanie wydane w trakcie roku podatkowego.

Podatnik, na którego utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne to osoba, utrzymująca niepełnosprawnych: współmałżonka, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbów, rodziców, rodziców współmałżonka, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięciów i synowe – jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 9.120 zł. Do kwoty 9.120 zł wlicza się również dochody zwolnione np. Zapomogę.

Podatnik odliczający wydatki rehabilitacyjne dotyczące osoby niepełnosprawnej będącej na jego utrzymaniu powinien wykazać organowi podatkowemu, iż faktycznie osoba niepełnosprawna jest na jego utrzymaniu: podatnik zapewnia środki do życia, ponosi koszty związane z wyżywieniem, mieszkaniem oraz innymi potrzebami osoby niepełnosprawnej. Sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną, w tym przekazywanie jej doraźnej pomocy materialnej w trudnych sytuacjach życiowych, nie jest równoznaczne z jej utrzymywaniem, tj. stałym zapewnieniem środków do życia, ponoszeniem kosztów związanych z wyżywieniem, mieszkaniem i innymi potrzebami.

W przypadku, gdy oboje rodzice łożą na utrzymanie niepełnosprawnego dziecka (bez względu na to, czy pozostają w związku małżeńskim czy nie), to każde z nich ma prawo do ulgi rehabilitacyjnej w wysokości faktycznie poniesionego wydatku (ojciec w wysokości wydatku przez siebie poniesionego, odpowiednio matka w wysokości wydatku jaki sama poniosła). Z tym, że w przypadku wydatków limitowanych, o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 7, 8 i 14 updof, odliczenie każdego z rodziców nie może przekroczyć kwoty 2.280 zł (limit dotyczy każdego z rodziców odrębnie, tzn. każde z nich dokonuje odliczenia w ramach swojego limitu 2.280 zł).

Natomiast warunkiem zastosowania ulgi przez partnera, który żyje z matką dziecka i ponosi koszty związane z jego wyżywieniem, mieszkaniem i innymi potrzebami, jest przyjęcie przez partnera dziecka na wychowanie (np. w związku z wystąpieniem do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania o przysposobienie dziecka).

Odliczając ulge rehabilitacyjną pamiętajmy również, iż poniesione wydatki muszą:

•mieścić się w kategorii wydatków na cele rehabilitacyjne, określonych w art. 26 ust. 7a pkt 1-15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

•obciążać budżet podatników

Wydatki na cele rehabilitacyjne podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie,

•w przypadkach określonych przez ustawodawcę być właściwie udokumentowane.

Należy pamiętać o prawidłowym dokumentowaniu wydatków. Zasadą jest, że wydatki rehabilitacyjne podlegające odliczeniu ustala się na podstawie dowodów dokumentujących ich poniesienie. Takim dowodem może być faktura VAT albo inny dokument, na podstawie którego można ustalić m.in. dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru) i sprzedającego (towar lub usługę), rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty

Więcej informacji dotyczących akcji składania zeznań rocznych można uzyskać:

Strona internetowa Ministerstwa Finansów: www.finanse.mf.gov.pl, www.szybkipit.pl

Informacja telefoniczna:

Krajowa Informacja Podatkowa – czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7,00-18,00

tel. 801 055 055 (z telefonu stacjonarnego)

tel. 22 330 03 30 (z telefonu komórkowego)

Składanie deklaracji drogą elektroniczną: www.e-deklaracje.gov.pl

0 0 głosuj
Ocena artykułu

Rozwój lokalnych mediów potrzebuje finansowania, Twoje wpłaty czynią nas niezależnymi i samowystarczalnymi. Dziękujemy.

Wybrane dla Ciebie

Opublikował: PGO24

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Pokaz wszystkie komentarze
0
Co o tym myślisz? Prosimy o komentarz.x
()
x