Mieszkańcy protestują

W Internecie pojawiła się adresowana do Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego petycja, w której część mieszkańców miasta sprzeciwia się powstaniu inwestycji pn. „Wybudowanie instalacji pilotowej, naukowo-badawczej do ekologicznej mineralizacji odpadów komunalnych i przemysłowych o charakterze organicznym o wydajności 5m³/dobę z wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej”, na działce nr 54 w obrębie Grodzisk Wlkp. miasto.

Tutaj można zobaczyć ile osób podpisało się pod petycją internetową

Inwestycja ta ma być zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla domów jednorodzinnych, pomiędzy ulicami Śliwkową a Orzechową i Morelową w Grodzisku Wlkp, w pobliżu al. Magnoliowej i ulicy Granicznej. W niedalekim sąsiedztwie znajduje się plac zabaw i boisko do gry w piłkę. Teren ten przeznaczony jest w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wlkp. pod zabudowę mieszkaniową.

– czytamy w internetowej petycji.

Protestujący mieszkańcy piszą, że:

Budowę tę należy traktować jako inwestycję mogącą znacząco oddziaływać na środowisko. Składowanie odpadów będzie źródłem ulatniającego się smrodu. Spalanie i inne procesy mogą emitować przedostawanie się do środowiska różnych szkodliwych substancji i to w sąsiedztwie domów jednorodzinnych i mieszkających w nich ludzi. Może również występować emisja zanieczyszczeń do powietrza, w formie niezorganizowanej, z pojazdów samochodowych. Ponadto działanie spalarni może powodować hałas i zwiększony ruch samochodowy, w związku z koniecznością dowozu odpadów. Trzeba również wziąć pod uwagę spadek wartości nieruchomości zlokalizowanych w pobliżu.

Biorąc pod uwagę powyższe, w trosce o nasze zdrowie i otaczające nas środowisko, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec powstania tej inwestycji, we wnioskowanej lokalizacji.

Petycję podpisała w imieniu Mieszkańców Grodziska Wielkopolskiego i Innych, Karolina Wajs

Petycja jest odpowiedzią mieszkańców na opublikowaną w Biuletynie Informacji Publicznej informację Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego o treści:

Na podstawie art. 33 oraz art.39 ustwy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.z 2013 r poz. 1235, z pózn. zm.) Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku Inwestora: OPAL Spółka z o.o , Spółka komandytowa ul. Kakolewska 13, 62-065 Grodzisk Wielkopolski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na: “Wybudowaniu instalacji pilotowej, naukowo-badawczej do ekologicznej mineralizacji odpadów komunalnych i przemysłowych o charakterze organicznym o wydajności 5m³/dobę z wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej”.
W związku z powyższym istnieje możliwość  zapoznania sie z zebranymi dokumentami w Wydziale ds. Wsi i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim w godzinach pracy Urzędu.

Przedstawiona wyżej informacja jest częścią procedury administracyjnej rozpoczynanej z wniosku inwestora.

Dyskusja na ten temat trwa także w serwisie facebook:

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24