Press "Enter" to skip to content

Nowy sposób rozliczania ulgi prorodzinnej w zeznaniach PIT za 2013r.

Last updated on 2014-09-13

Począwszy od rozliczenia podatkowego za 2013 r. wprowadzono zmiany w stosowaniu tzw. ulgi prorodzinnej w podatku dochodowym od osób fizycznych. Z odliczenia tego może skorzystać podatnik, który uzyskał dochody opodatkowane wg skali podatkowej i w zeznaniu podatkowym wykazał podatek należny oraz w roku podatkowym wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało albo sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Ulga przysługuje na dzieci:

małoletnie,

bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej 3.091.- zł, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Odliczenie ulgi prorodzinnej w zeznaniu podatkowym za 2013 r. przysługuje za każdy miesiąc sprawowania władzy rodzicielskiej lub sprawowania opieki.

Dla podatników posiadających jedno dziecko odliczenie zostało uzależnione m.in. od ich dochodów oraz stanu cywilnego:

1. Podatnicy pozostający przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (za podatnika w związku małżeńskim nie uważa się osoby, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów i osoby pozostającej w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności) o łącznych rocznych dochodach:
– do 112.000,00 zł. – wysokość ulgi do 1.112,04 zł. rocznie (92,67 zł. miesięcznie),

– powyżej 112.000,00 zł. – ulga nie przysługuje.

2. Podatnik niepozostający w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego uzyskujący roczne dochody:

– do 56.000,00 zł. – wysokość ulgi do 1.112,04 zł. rocznie,

– powyżej 56.000,00 zł. – ulga nie przysługuje.

3. Rodzic samotnie wychowujący dziecko o rocznych dochodach:

– do 112.000,00 zł. – wysokość ulgi do 1.112,04 zł. rocznie,

– powyżej 112.000,00 zł. – ulga nie przysługuje.

Przez łączne dochody, o których wyżej mowa, należy rozumieć przychód uzyskany w roku podatkowym pomniejszony o koszty jego uzyskania oraz pomniejszony o kwotę składek na ubezpieczenie społeczne.

Dla podatników posiadających dwoje i więcej dzieci odliczenie nie jest uzależnione od wysokości osiąganych przez nich dochodów. Odliczenie przysługuje za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało albo sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.
W przypadku podatnika posiadającego dwoje dzieci, kwota ulgi na każde dziecko wynosi miesięcznie 92,67 zł., czyli rocznie maksymalnie 2.224,08 zł.

W odniesieniu do podatnika posiadającego troje i więcej dzieci, kwota ulgi na:
– trzecie dziecko wynosi miesięcznie 139,01 zł. – rocznie 1668,12 zł., czyli maksymalna roczna kwota odliczenia na troje dzieci to: 2.224,08 zł. +1.668,12 zł. = 3.892,20 zł.,

– czwarte i każde następne dziecko wynosi miesięcznie 185,34 zł. – rocznie 2.224,08 zł., czyli maksymalna roczna kwota odliczenia na:

a) czworo dzieci to: 2.224,08 zł.+1668,12 zł.+ 2.224,08 zł. = 6.116,28 zł.,

b) na pięcioro dzieci to: 2.224,08zł.+1668,12zl.+2.224,08zł.+2.224,08zł. = 8.340,36 zł.

Odliczenie ulgi prorodzinnej nie przysługuje poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:
– na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,

– wstąpiło w związek małżeński.

Kwoty odliczenia dotyczą łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

Należy pamiętać, że zwiększoną kwotę odliczenia stosuje się nie w zależności od tego, ile podatnik ma dzieci ogółem, lecz od tego, na ile z nich przysługuje odliczenie. Muszą o tym pamiętać szczególnie rodziny wielodzietne, które mają prawo do ulgi nie na wszystkie, lecz tylko na niektóre z dzieci. W praktyce może się zdarzyć, że w rodzinie jest np. czworo dzieci, ale ulga przysługuje tylko na jedno, najmłodsze. Wówczas podatnik będzie mógł odliczyć tylko 1112,04 zł. Co więcej, o tym czy będzie miał do tego prawo zdecyduje wysokość jego rocznych dochodów. To liczba dzieci uprawnionych do ulgi (a nie wszystkich posiadanych) jest brana pod uwagę przy ocenie czy rodzic stosuje limit dochodów. W powyższym przykładzie, mimo że podatnik ma czworo dzieci, dla potrzeb rozliczenia rocznego jest traktowany tak, jakby wychowywał jedno. W tej sytuacji musi więc stosować limit dochodów.

Z omawianej ulgi mogą skorzystać jedynie osoby uzyskujące dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, tj. przy zastosowaniu skali podatkowej. Tym samym podatnicy, którzy wybrali uproszczoną formę opodatkowania z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej (ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa, podatek liniowy 19%), nie będą mogli z tej ulgi skorzystać. Nie będą mogły z niej również skorzystać osoby, które nie uzyskują dochodów, których dochód nie przekracza kwoty wolnej oraz rolnicy, którzy uzyskują dochody wyłącznie z działalności rolniczej. Faktyczne zastosowanie ulgi może mieć miejsce w zeznaniu rocznym. Jeżeli podatnik dokona rozliczenia za pośrednictwem płatnika (pracodawcy – PIT-40), wówczas płatnik w rozliczeniu za 2013 r. nie będzie mógł odliczyć przedmiotowej ulgi. Składając zeznanie roczne, dla zastosowania ulgi prorodzinnej, należy wypełnić załącznik PIT-O – część E, w której obowiązkowo należy podać numer PESEL dziecka (dzieci), na które przysługuje odliczenie.

Michał Cybal Kierownik Działu Obsługi Bezpośredniej

Urząd Skarbowy w Grodzisku Wielkopolskim

Podobny temat:

Najczęściej popełniane błędy w zeznaniach rocznych PIT

0 0 głosów
Ocena artykułu
Subskrybuj
Powiadom o
guest
2 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najlepiej oceniane
Odnieś się w tym miejscu
Pokaz wszystkie komentarze