Krystyna Kurek drobiowe grodzisk

NIK: umowę zawarto pomimo negatywnego stanowiska NFZ. Teraz szpital ma zapłacić 1,6 mln.

“NIK negatywnie ocenia przygotowanie kontrolowanej jednostki do realizacji Pracowni Kardiologii Inwazyjnej. Przed przystąpieniem do organizowania konkursu na udzielanie specjalistycznych usług medycznych w zakresie kardiologii inwazyjnej, w IV kwartale 2010 r., ówczesny dyrektor Szpitala, nie dokonał rzetelnej oceny możliwości zapewnienia spełniania przez SP ZOZ wymogów Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).

Z ustaleń kontroli wynika, że SP ZOZ nie posiadał wystarczających kadr i zaplecza dla zapewnienia pacjentom po zabiegach kardiologii inwazyjnej, wymaganej przez NFZ opieki. Warunki lokalowe Szpitala nie pozwalały na organizację opieki dla pacjentów po tych zabiegach w tej samej (co pracownia) lokalizacji, bez jednoczesnego ograniczenia działalności lub likwidacji innego oddziału Szpitala.

Pomimo uzyskania przez SP ZOZ od NFZ negatywnego stanowiska dotyczącego możliwości zapewnienia finansowania działalności tej pracowni, w grudniu 2010 r., w oparciu o założenie, że Szpital będzie dysponował kontraktem z NFZ, została zawarta przez ówczesnego dyrektora SP ZOZ, z wyłonionym zleceniobiorcą, umowa na udzielanie specjalistycznych usług medycznych w zakresie procedur kardiologii inwazyjnej (umowa na podwykonawstwo).

Umowa ta zawierała szereg postanowień niekorzystnych dla udzielającego zamówienia. Dotyczyły one w szczególności czasu jej trwania, zasad wypłaty wynagrodzenia, skutków jej wypowiedzenia przez zamawiającego i kar umownych związanych z odstąpieniem od niej.

Wobec nie zlecania przez zamawiającego wykonywania świadczeń w ramach ww. umowy, strony w 2012 r. wdały się w spór cywilny, którego rozstrzygniecie, ze względu na znaczne roszczenia wykonawcy związane z odszkodowaniem za skutki niewykonywania umowy może potencjalnie powodować istotne obciążenie dla Szpitala, a w konsekwencji dla jego organu założycielskiego – powiatu grodziskiego.”

– czytamy w wystąpieniu pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli z kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. Kontrola, która dotyczyła realizacji Pracowni Kardiologii Inwazyjnej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. dotyczyła sprawy sięgającej korzeniami w przeszłość co najmniej do roku 2010. Temat prezentowany był serwisie PGO24.

Właśnie otrzymaliśmy informację, że szpital przegrał wzmiankowany wcześniej proces cywilny i zasądzone zostało do wypłacenia 1,65 mln zł dla podmiotu, z którym dyrektor zarządzający szpitalem w 2010 r. zawarł umowę. Podmiot ten domagał się odszkodowania w kwocie ponad 8 mln zł.

Grodziski SP ZOZ nie jest w stanie udźwignąć takiego zobowiązania o własnych siłach. Strata szpitala za ubiegły rok oscyluje w granicach miliona złotych. To wynik wielu czynników. Nie bez znaczenia jest ciężar finansowy rozbudowy, która pociągnęła za sobą także zwiększenie kosztów bieżących. Jeżeli zapowiadana apelacja od wyroku pierwszej instancji nie przyniesie zmiany niekorzystnego dla szpitala wyroku – jedynym źródłem ratunku dla finansów szpitala będzie pomoc z kasy powiatu grodziskiego.

Starosta Grodziski powiedział, że ta kwota (z odsetkami może ona przekroczyć nawet dwa miliony) będzie stanowić poważny uszczerbek dla budżetu powiatu.

MSz

Chcesz wiedzieć więcej? Temat możesz poznać zaczynając od publikacji:

Myśleli, że to będzie dobre. Pomylili się?

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24