NIK negatywnie oceniła przygotowanie SP ZOZ w Grodzisku Wlkp. do realizacji Pracowni Kardiologii Inwazyjnej

Najwyższa Izba Konrtroli skierowała do SP ZOZ w Grodzisku Wielkopolskim wystąpienie pokontrolne związane z kontrolą w sprawie Realizacji Pracowni Kardiologii Inwazyjnej w SP ZOZ w Grodzisku Wielkopolskim. Kontrola prowadzona była na przełomie roku 2015/2016.

Wystąpienie stwierdza: NIK negatywnie oceniła przygotowanie kontrolowanej jednostki do realizacji Pracowni Kardiologii Inwazyjnej. Przed przystąpieniem do organizowania konkursu na udzielanie specjalistycznych usług medycznych w zakresie kardiologii inwazyjnej, w IV kwartale 2010 r., ówczesny dyrektor Szpitala, nie dokonał rzetelnej oceny możliwości zapewnienia spełniania przez SP ZOZ wymogów Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Z ustaleń kontroli wynika, że SP ZOZ nie posiadał wystarczających kadr i zaplecza dla zapewnienia pacjentom po zabiegach kardiologii inwazyjnej, wymaganej przez NFZ opieki.

Warunki lokalowe Szpitala nie pozwalały na organizację opieki dla pacjentów po tych zabiegach w tej samej (co pracownia) lokalizacji, bez jednoczesnego ograniczenia działalności lub likwidacji innego oddziału Szpitala. Pomimo uzyskania przez SP ZOZ od NFZ negatywnego stanowiska dotyczącego możliwości zapewnienia finansowania działalności tej pracowni, w grudniu 2010 r., w oparciu o założenie, że Szpital będzie dysponował kontraktem z NFZ, została zawarta przez ówczesnego dyrektora SP ZOZ, z wyłonionym zleceniobiorcą, umowa na udzielanie specjalistycznych usług medycznych w zakresie procedur kardiologii inwazyjnej -“umowa na podwykonawstwo”.

Umowa ta zawierała szereg postanowień niekorzystnych dla udzielającego zamówienia – dowiadujemy się z wystąpienia pokontrolnego – dotyczyły one w szczególności czasu jej trwania, zasad wypłaty wynagrodzenia, skutków jej wypowiedzenia przez zamawiającego i kar umownych związanych z odstąpieniem od niej.

Wobec nie zlecania przez zamawiającego wykonywania świadczeń w ramach ww. umowy strony, w 2012 r., wdały się w spór cywilny, którego rozstrzygniecie, ze względu na znaczne roszczenia wykonawcy związane z odszkodowaniem za skutki niewykonywania umowy może potencjalnie powodować istotne obciążenie dla Szpitala, a w konsekwencji dla jego organu założycielskiego – powiatu grodziskiego.

W związku z przedstawionymi wynikami kontroli głos zabrał Starosta Grodziski Mariusz Zgaiński

„Ustalenia Najwyższej Izby Kontroli potwierdziły nasze ustalenia w sprawie nawiązania w 2010 roku, przez grodziski SP ZOZ, współpracy z firmą Renimed, w zakresie realizacji procedur leczniczych z zakresu kardiologii inwazyjnej. Potwierdziło się to, że szpital nie miał odpowiedniej kadry lekarskiej, która mogłaby realizować tego rodzaju usługi medyczne. Szpital nie miał także zagwarantowanego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w tym zakresie, co było warunkiem koniecznym, gdyż NFZ jest jedynym realnym źródłem finansowania usług medycznych. Kontrola potwierdziła także to, że szpital w tamtym okresie nie miał możliwości zorganizowania odpowiedniego oddziału kardiologicznego, co również było warunkiem niezbędnym do uruchomienia pracowni kardiologii inwazyjnej. Treść protokołu pokontrolnego NIK obciąża byłego dyrektora SP ZOZ pana Michała Manickiego, który w tym stanie rzeczy podpisał umowę z firmą Renimed, czym naraził szpital na duże straty finansowe, wynikające z przepisów Kodeksu Cywilnego. Jestem przekonany, że w świetle potwierdzonych przez NIK ustaleń, należy ponownie rozważyć możliwość wszczęcia procedur sprawdzających zgodność postępowania ówczesnego dyrektora szpitala, z obowiązującym prawem. Zadajemy sobie także pytanie, na ile fakt braku możliwości podjęcia przez szpital realizacji usług medycznych w zakresie kardiologii inwazyjnej, był znany przedstawicielom firmy Renimed???”

– czytamy w przekazanym mediom oświadczeniu

Wybrane dla Ciebie