Dezinformacja i krzywdzące komentarze

Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Henryk Szymański zajął stanowisko w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wniosku złożonego przez firmę „OPAL” dotyczącego budowy instalacji do mineralizacji odpadów oraz “nieprawdziwymi informacjami i krzywdzącymi komentarzami”, które ukazały się w mediach społecznościowych.

Na ten temat: Mieszkańcy protestują

Stanowisko burmistrza zostało opublikowane na miejskiej stronie internetowej. Oto jego treść:

Przedsiębiorstwo OPAL  złożyło wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji  polegającej na „Budowie instalacji pilotowej, naukowo – badawczej do ekologicznej mineralizacji odpadów komunalnych i przemysłowych o charakterze organicznym o wydajności 5m³/dobę z wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej”.

Procedura uzyskania decyzji jest następująca:

-Inwestor, który chce uzyskać decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji zgodnie z art.69 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 353) musi podjąć ustalenia do której grupy przedsięwzięć wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko (Dz.U z 2016 poz. 71 ) zalicza się jego inwestycja.

Zgodnie z w/w rozporządzeniem przedsięwzięcia klasyfikuje się na: przedsięwzięcia z grupy I – czyli zawsze znacząco oddziałujących na środowisko, do których o wydanie decyzji środowiskowej Inwestor musi dołączyć raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, oraz z grupy II – czyli potencjalnie znacząco oddziaływających na środowisko, do wniosku Inwestor załącza kartę informacyjną przedsięwzięcia.

-Po złożeniu wniosku i niezbędnych załączników, Burmistrz musi ustalić krąg stron postępowania. Stroną w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej jest właściciel nieruchomości, na której inwestycja ma być lokalizowana oraz właściciele nieruchomości do niej przylegających. Warto podkreślić, że art 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2016 r poz. 353 ) stanowi, iż w przypadku, gdy liczba stron postępowania przekracza 20, to Burmistrz może powiadamiać strony nie poprzez bezpośrednio doręczane pisma lecz w drodze obwieszczenia. W toczącym się postępowaniu z takiej możliwości nie skorzystałem i mając na względzie zapewnienie dostępu do wszystkich informacji dla osób zainteresowanych oraz chcąc umożliwić im składanie wniosków postanowiłem rozesłać pisemne zawiadomienia.

– W przypadku inwestycji z grupy II – a z taką mamy do czynienia w tej sprawie – Burmistrz jest zobowiązany do wystąpienia o opinię do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego (art. 77 i 78 ustawy o informacji o środowisku) czy dla realizacji planowanego przedsięwzięcia wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. Po uzyskaniu opinii  Burmistrz zgodnie z art. 63 i art. 64 ww. ustawy wydaje postanowienie o potrzebie, lub jej braku  przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko.

– W przypadku wydania postanowienia o braku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko wydana zostaje decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach po uprzednim poinformowaniu stron, iż zgodnie z art. 10 § 1 KPA zostały zebrane wszystkie materiały w sprawie.

– W przypadku wydania postanowienia o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Inwestor zobowiązany jest do opracowania i dostarczenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Dokładny zakres raportu określa art.66 ust.1 ustawy o  informacji o środowisku. Po dostarczeniu przez Inwestora raportu, Burmistrz występuje do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie warunków decyzji przesyłając im opracowany raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

– po uzgodnieniu przez wymienione organy warunków realizacji przedsięwzięcia, strony postępowania są zawiadamiane o możliwości zapoznania się z całością materiałów zgromadzonych w postępowaniu oraz wniesienia ewentualnych uwag i opinii.

– wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji zostaje doręczona wszystkim stronom postępowania. Od wydanej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

– Samorządowe Kolegium Odwoławcze rozpatrując wniesione odwołanie bada całość sprawy i wydaje decyzję, w której może utrzymać decyzję Burmistrza, uchylić ją w całości i sprawę przekazać do ponownego rozpatrzenia albo uchylić w części  i w tym zakresie orzec co do istoty sprawy. W przypadku uchylenia w całości  postępowanie administracyjne przeprowadza się ponownie.

– W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla danej działki – a taką sytuację mamy w tym przypadku – Inwestor po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji jest zobowiązany uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Decyzję taką wydaje się po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego z udziałem stron, które są powiadamiane o jego wszczęciu i zakończeniu oraz mają możliwość zapoznania się z aktami sprawy i składania wniosków ,a także uwag na każdym etapie. Od wydanej decyzji o warunkach zabudowy stronom także służy prawo do odwołania.

  • Po uzyskaniu  ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji oraz w przypadku braku miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego decyzji o warunkach zabudowy inwestor zobowiązany jest uzyskać pozwolenia na budowę, które wydaje Starostwo Powiatowe. Od wydanego pozwolenia strony postępowania mają również prawo złożyć odwołanie.

W obecnej chwili Inwestor został wezwany do uzupełnienia braków merytorycznych i formalnych we wniosku oraz w karcie informacyjnej.

Dokumenty dotyczące wydania Decyzji Środowiskowej opiniuje Pan Marek Łukarski– Naczelnik Wydziału do Spraw Wsi i Ochrony Środowiska (tel. 61 44 5307),  natomiast  nadzór nad pracą ww. Wydziału nadzoruje Pan Piotr Hojan – Z-ca Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego (tel. 61 44 53070).

        

CZYTAJ DALEJ:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.