Press "Enter" to skip to content
fot. nadesłane

Nie wystarczy kawał ściany, by wieszać reklamy

Na elewacji dawnego browaru od strony pl. Powstańców Wielkopolskich w Grodzisku Wielkopolskim od dłuższego czasu wisi wielkoformatowa reklama.

Zgodnie z przepisami instalacja takiej reklamy na budynku wpisanym do rejestru zabytków, tak jak w przypadku dawnego browaru, powinna być zaopiniowana przez konserwatora zabytków. Sprawdziliśmy, że w tym przypadku nie było opinii konserwatora. Nie było także zgłoszenia do starostwa powiatowego.

Sprawą tą zajęliśmy się w wyniku zgłaszanych do redakcji uwag czytelników, którzy interweniowali w związku z faktem, że z elewacji, na której umieszczona jest reklama sypie się gruz.

fot. nadesłane

Wyjaśniając sprawę w pierwszej kolejności zapytaliśmy Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim o to jakich formalności należy dopełnić, aby umieszczenie takiej reklamy było zgodne z zapisami prawa miejscowego i prawa budowlanego oraz czy w tym konkretnym przypadku formalności te zostały dopełnione.

Z przekazanej z Urzędu informacji dowiedzieliśmy się, że na terenie gminy Grodzisk Wielkopolski nie obowiązuje Uchwała Krajobrazowa, a budynek na którym został powieszony baner jest własnością prywatną. Powieszenie takowego baneru, w tym miejscu wymaga zgody Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W związku z tą informacją zapytaliśmy Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków czy montaż tej reklamy był przez niego opiniowany i otrzymaliśmy informację, że nie był. Umieszczenie reklam na zabytku wpisanym do rejestru zabytków wymaga pozwolenia od konserwatora. Jego brak może skutkować negatywnymi konsekwencjami dla zarządcy nieruchomości [źródło].

Prawo reguluje nie tylko montaż reklamy na obiekcie zabytkowym. Instalacja tablic i urządzeń reklamowych jest uregulowana m. in. w art. 29 prawa budowlanego. Dowiadujemy się z tych przepisów, że wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym nie wymaga pozwolenia na budowę, natomiast zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane tablice i urządzenia reklamowe objęte są obowiązkiem zgłoszenia właściwemu terytorialnie organowi (zazwyczaj jest to właściwy terytorialnie organ architektoniczno-budowlany czyli starosta, wojewoda albo Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego).  Nie ma tu wyjątków dotyczących nieruchomości prywatnych.

Sprawdziliśmy zatem czy reklama widoczna z pl. Powstańców Wlkp. została może zgłoszona w starostwie. Także w tym przypadku otrzymaliśmy negatywną odpowiedź, którą cytujemy niżej:

W nawiązaniu do przesłanego drogą elektroniczną- ePUAP wniosku z dnia 13.08.2021r., w sprawie o udostępnienie informacji publicznej odnośnie umieszczenia reklamy wielkogabarytowej na budynku dawnego browaru przy. ul. Powstańców Wielkopolskich w Grodzisku Wlkp.,. Informuję , że po przeanalizowaniu Państwa wniosku oraz analizie prowadzonych spraw nie było złożonego  wniosku na w/w zamierzenie.

Nowe uprawnienia jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kształtowania ładu przestrzennego nadała ustawa krajobrazowa. Na podstawie przepisów tej ustawy rady gmin mogą określać zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Na wyznaczonych obszarach można wprowadzić zakaz lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych oraz nakazać usunięcie już istniejących nośników reklamy. Dokument opracowany przez radę gminy/miasta posiada status aktu prawa miejscowego. Dla obszarów z uregulowanymi zasadami, gmina może wprowadzić opłatę reklamową od wzniesionych/zainstalowanych tablic i urządzeń reklamowych [źródło]

2021-08-25


5 3 głosów
Ocena artykułu
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Odnieś się w tym miejscu
Pokaz wszystkie komentarze