Nadano Honorowe Obywatelstwo i Medale „Zasłużony dla Miasta i Gminy Grodzisk Wielkopolski”

28 kwietnia 2016 r Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim swoją uchwałą nadała Księdzu Kanonikowi Władysławowi Łapawie Honorowe Obywatelstwo Miasta i Gminy Grodzisk Wielkopolski. Podczas tej samej sesji przyznano także sześć Medali Honorowych „Zasłużony dla Miasta i Gminy Grodzisk Wielkopolski” .

Uhonorowano:

Za wybitne zasługi dla miasta i gminy Grodzisk Wielkopolski – PANA MARKA MAŁECKIEGO

Pan Marek Małecki jest osobą , która od wielu już lat na trwale związana jest z ziemią grodziską nie tylko zawodowo, pełniąc w latach 1999-2012 funkcję nauczyciela wychowania fizycznego w Liceum Ogólnokształcącym w Grodzisku Wielkopolskim , ale przede wszystkim dał się poznać jako osoba zaangażowana w sportowo twórczy charakter miasta.

Jest pomysłodawcą i inicjatorem organizacji w Grodzisku Wielkopolskim Grodziskiego Półmaratonu Słowaka,imprezy która obecnie swoim rozmachem i poziomem organizacyjnym z pewnością zaskakuje o wiele większe miasta. Swój pomysł potrafił z powodzeniem zaszczepić wśród innych dzięki czemu w wyraźny sposób co roku, w to biegowe wydarzenie, zaangażowana jest ogromna rzesza nie tylko biegaczy ale również mieszkańców miasta i gminy.

Dzisiaj ten bieg, który rokrocznie zdobywa nagrody za najlepiej zorganizowany bieg w Polsce, ma już samodzielną markę i często stawiany jest za niedościgniony wzór dla innych biegów.

Pan Marek Małecki jest też jednym z inicjatorów powołania Stowarzyszenia Grodziski Klub Biegacza w 2007r, którego był również wiceprezesem, a do którego obecnie należy kilkadziesiąt osób, nie tylko z terenu gminy Grodzisk Wielkopolski, ale również z sąsiednich gmin. Jest on osoba która zawsze chętnie pomoże i doradzi każdemu, kto chce rozpocząć swoją przygodę z bieganiem. Pan Marek Małecki jest osobą całkowicie oddaną swojej pasji życiowej jaką jest sport. Potrafi także w skuteczny sposób zarażać tą pasją innych, czego konsekwencją jest fakt, że bieganie w gminie Grodzisk Wielkopolski przybrało charakter masowy.

Za wybitne zasługi dla miasta i gminy Grodzisk Wielkopolski PANIĄ BARBARĘ GLAPA

Pani Barbara Glapa odznaczała się wielkim taktem i wyjątkową kulturą pedagogiczną. W pracy pedagogicznej osiągała bardzo dobre wyniki nauczania, co potwierdzały Testy Kompetencji Trzecioklasistów oraz sukcesy uczniów na dalszym etapie kształcenia. Wdrażała twórcze nauczanie matematyki, rozwijała kreatywność uczniów. Wdrożyła w 2010r. autorski Programu podniesienia efektów nauczania w kl.I i II. Była autorką programu pracy grupy wiekowej , który zakładał wszechstronny rozwój ucznia.

W latach 2006 – 2008 wdrożyła autorski program wsparcia dziecka pochodzącego z Ukrainy, uczeń zaadaptował się w obcym kraju oraz w nowym środowisku szkolnym.

Była autorką publikacji „Dziecko w młodszym wieku szkolnym”, „Przygotowanie dziecka do nauki w szkole”, które prezentowała w latach 2009 – 2011 rodzicom dzieci 6–letnich.

W ramach współpracy z Gminnym Przedszkolem w Grodzisku Wielkopolskim, prowadziła zajęcia otwarte dla dzieci 6–letnich oraz ich rodziców. Dzięki temu od 1.09.2011 r. naukę w szkole podjęło 35 sześciolatków.

Przez 10 lat prowadziła koło matematyczne dla uczniów szczególnie uzdolnionych, którzy zdobywali nagrody i wyróżnienia w różnych konkursach m. in.: Powiatowym. Konkursie. Tabliczki Mnożenia –III m. – 2006 r.; Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Alfik”– wyróżnienie– 2006 r.; Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”– wyróżnienie– 2008, 2009, 2010. Jako szkolny koordynator, otrzymała w 2008 r., od Wielkopolskiego Towarzystwa Matematycznego Złotą Odznakę Kangur – za popularyzację kultury matematycznej i udział największej liczby uczniów w powiecie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur.

Uczniowie pod Jej kierunkiem uzyskali: w 2008 r. wyróżnienie, a w 2009 r. I m. i wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Mój las” organizowanym przez Wielkopolski Park Narodowy; w 2009 r. wyróżnienie w III Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Wielkopolska i Wielkopolanie w literaturze”; w 2010 r. III m. w Gminnym Konkursie Plastycznym „Świat kiedy dorosnę”; w 2009 r. wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Zapobiegajmy Pożarom”; w 2010r.,II m. w Gminnym Konkursie Plastycznym „Jan Paweł II w oczach dziecka”.

Przez 24 lata pełniła funkcję opiekuna najmłodszej grupy wiekowej „Pszczółki” wzorowo przygotowując uroczystości szkolne i środowiskowe –„Powitanie Pierwszoklasistów”, „Pasowanie na ucznia”, „Pożegnanie trzecioklasistów”, „Dzień Babci i Dziadka”, „Dzień Matki i Ojca”, „Szkolne Mikołajki”. Od 2009 r. współrealizowała program chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”.

Szeroko stosowała metody aktywizujące m.in. gry i zabawy dydaktyczne, metodą projektów, dramę, drzewko decyzyjne. Wprowadziła elementy glottodydaktyki. Stale poszukiwała nowych form i metod inspiracji twórczej dziecka. Preferowała twórcze nauczanie matematyki, uczyła logicznego myślenia i stosowania wiedzy w praktyce. Stosowała ocenianie kształtujące, mobilizujące dziecko do twórczej pracy. Była współautorką Programu Wychowawczego szkoły, modelu absolwenta, Programu profilaktyki „Bezpieczna szkoła”.

Prezentowała nowatorskie materiały dydaktyczne uczestnicząc w Forum Nowatorstwa Pedagogicznego w 2002r. Skutecznie wspierała uczniów mających trudności w nauce, stymulowała ich rozwój. Przygotowywała i organizowała uroczystości szkolne, imprezy artystyczne i projekty edukacyjne, które często prezentowała społeczności lokalnej m.in. „Witaj szkoło”, „Dzień dobry Panie Andersenie” w 2002r., „Grecja kolebką cywilizacji europejskiej” – 2003r., 60 lecie szkoły – „Grodzisk Moja mała Ojczyzna” – 2005r.

Dzięki twórczej pracy przyczyniła się do uzyskania przez szkołę w 2003r. tytułu „Szkoła z klasą”. Włączała rodziców w realizację procesu wychowawczego prowadziła zajęcia otwarte dla rodziców, kadry pedagogicznej oraz nadzoru pedagogicznego. Była współautorką i organizatorem cyklicznych imprez sportowych realizowanych w szkole: „Każdy tato, wszystkie mamy razem z dziećmi się ruszamy”, „Powiatowe i Międzynarodowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych”, „Sprawni inaczej” oraz Wieloboju Mikołajkowego.

Współpracowała z różnymi instytucjami i organizacjami, które wspierają dzieci i młodzież m.in. Towarzystwem Przyjaciół Dzieci , Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Domem Dziecka w Gościeszynie, Komendą Powiatową Policji, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

Była współautorką programu profilaktyki „Z Pyrkiem bezpieczniej”, który był realizowany wspólnie z Kuratorium Oświaty w Poznaniu i Komendą Wojewódzką Policji.

W środowisku była postrzegana jako nauczyciel o ogromnym doświadczeniu, cechujący się taktem i kulturą pedagogiczną, otwartym na zmiany, cieszyła się szacunkiem wśród rodziców, uczniów i nauczycieli. Za swoją działalność i osiągnięcia otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia m.in.

Nagroda Ministra Edukacji Narodowej – 2006r.
Nagroda Kuratora Oświaty – 1992r., 1994r.
Nagroda Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego – 2002r., 2005r.
Nagroda Dyrektora Szkoły – 1988r., 1991r., 1993r., 1999r.2010r., 2013r.
Medal Komisji Edukacji Narodowej – 2012r..

Za wybitne zasługi dla miasta i gminy Grodzisk Wielkopolski PANIĄ LIDIĘ STUDZIŃSKĄ

Pani Lidia Studzińska jest wieloletnim nauczycielem dyplomowanym, który osiąga bardzo wysokie wyniki w przygotowaniu dzieci do podjęcia nauki w szkole. Bardzo chętnie włącza się w przygotowanie i bierze czynny udział w przeprowadzaniu imprez przedszkolnych. Prowadzi szereg zajęć o charakterze artystyczno- kulturalnych (kółka taneczne, liczne inscenizacje), a nabyte przez dzieci umiejętności prezentuje podczas różnych imprez środowiskowych i gminnych. Dzieci pod kierownictwem Pani Lidii Studzińskiej aktywnie włączyły się w takie przedsięwzięcia jak: „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „Wieś Polska – – Wsią Europejską”, „Majówka z książką”.

Na szczególne podkreślenie zasługuje udział w Targach Edukacyjnych, gdzie występ dzieci spotkał się z dużym aplauzem. Wskazane wyżej zadania przyczyniły się do zdobycia przez przedszkole gminne w roku 2014 tytułu „Przedszkole w ruchu” przyznanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Pani Lidia Studzińska jest także koordynatorem zadań w ramach „Klubu Małego Europejczyka”, dzięki któremu przedszkole gminne przyczynia się do budowania nowego oblicza edukacji, jako przedszkole przyszłości, ponieważ dzieci poznają kulturę różnych krajów, a jednocześnie zapamiętują, że Europa to miejsce, w którym żyjemy i gdzie musimy zaznaczyć swoją obecność. Systematycznie współpracuje też z różnymi instytucjami, zakładami pracy w celu wymiany doświadczeń. Jest otwarta na nowości, systematycznie dokształca się, dzieląc się wiadomościami z gronem pedagogicznym podczas rad szkoleniowych.

Za wybitne zasługi dla miasta i gminy Grodzisk Wielkopolski PANIĄ MIROSŁAWĘ SZPOT

Pani Mirosława Szpot jest długoletnim pracownikiem spółdzielczości, a od maja 1998r jest Prezesem Gminnej Spółdzielni SCH . Jej olbrzymie doświadczenie , a także osobiste zaangażowanie pozwoliło miejscowej gminnej Spółdzielni przejść bezpiecznie zmiany gospodarcze w Polsce, by następnie z dobrym skutkiem funkcjonować w nowych realiach gospodarczych. Mimo licznych obowiązków zawodowych, Pani Mirosława Szpot od szeregu lat współdziała z gminnymi jednostkami pomocniczymi. Wspiera wszelkie inicjatywy mieszkańców wsi , angażując się w ich realizację. Cieszy się przy tym dużym szacunkiem mieszkańców, szczególnie tych zamieszkałych na terenach wiejskich. Na uwagę zasługuje także owocna współpraca z organizacjami funkcjonującymi na wsi, w tym przede wszystkim z Kołami Gospodyń Wiejskich.

Pani Mirosława Szpot znajduje również czas na pracę na rzecz rozwoju gminy jak i powiatu, pełniąc czwartą kadencję funkcję radnej Powiatu Grodziskiego.

Za wybitne zasługi dla miasta i gminy Grodzisk Wielkopolski PANA BOLESŁAWA DOBROWOLSKIEGO

Pan Bolesław Dobrowolski całe swoje życie zawodowe i społeczne związał ze wsią Grąblewo. W 1967r podjął pracę jako kierownik świetlicy szkolnej. Wykładał geografię, zajmował się zajęciami technicznymi oraz wychowaniem fizycznym. Uznawany jest za znakomitego wykładowcę,pedagoga i społecznika. Przez 18 lat działał w harcerstwie. W roku 1972 wstąpił do OSP Grąblewo jako czynny członek, a od 2006r pełnił funkcję Sekretarza w Zarządzie OSP. Życie jednostki nie było mu obojętne nawet wtedy kiedy przechodząc na zasłużoną emeryturę przeprowadza się z powrotem do Grodziska Wielkopolskiego.

Pan Bolesłąw Dobrowolski to osoba poważna i ceniona wśród lokalnej społeczności za całokształt swej pracy. W kwietniu br. Zarząd OSP w Grąblewie podjął uchwałę o przeniesieniu druha Bolesława Dobrowolskiego na członka honorowego OSP.

Za wybitne zasługi dla miasta i gminy Grodzisk Wielkopolski PANA SZYMONA GMERKA

Pan Szymon Gmerek całe swoje życie zawodowe i społeczne związał ze wsią Słocin. W 1971r wstąpił do OSP, gdzie wspólnie z ojcem, ówczesnym Naczelnikiem OSP Słocin przez wiele lat bardzo aktywnie pracował na rzecz straży. W 1987r został wybrany na Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Słocinie i funkcję tę sprawuje do dnia dzisiejszego. Dzięki jego inicjatywie i zaangażowaniu przeprowadzono budowę i rozbudowę strażnicy. Pozyskano nowy wóz strażacki. Swoją pasją i oddaniem dla straży zaraża młodzież, która nieprzerwanie od 10 lat zdobywa I miejsca na zawodach strażackich.

Pomimo wielu obowiązków w gospodarstwie i straży zaangażowany jest również we współpracę z KGW w Słocinie jak i z tutejszą Szkołą Podstawową i Przedszkolem. Nawał pracy i obowiązków nie przeszkadza mu w braniu czynnego udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych, w zabezpieczeniach imprez organizowanych przez tut. Samorząd (Półmaraton, Pielgrzymka do Lubinia, itp.) Pan Szymon Gmerek cieszy się uznaniem i szacunkiem całej społeczności Gminy Grodzisk Wielkopolski.

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24