Krystyna Kurek drobiowe grodzisk

Nabór na rodziny zastępcze

Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców.

Ma ona charakter czasowy. Zapewnia czas potrzebny na pracę z rodziną biologiczną umożliwiającą powrót dziecka do rodziny lub – gdy jest to niemożliwe – dążenie do przysposobienia dziecka.

Rodzicielstwo zastępcze, dla pozbawionych swojej naturalnej rodziny dzieci, stanowi niepowtarzalną szansę na prawidłowy rozwój. W zastępczej rodzinie dzieci mają zapewniony nie tylko „dach nad głową” i godziwe warunki życia, lecz także opiekę, ciepło i miłość. Najważniejsze, aby dzieci znalazły się w rodzinie, która nie tylko pokocha je bezwarunkowo, ale też zadba o jakość poczucia tożsamości, zaakceptuje je z całym bagażem, często bardzo trudnych przeżyć. W rodzinie, która pomoże przywrócić wiarę w siebie, w innych ludzi, a także uporać się z przeszłością i nauczy kochać.

W myśl obowiązujących przepisów prawnych: ustawy i wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011 roku ( Dz. U. z 2016, poz. 575 ze zmianami) sprawowanie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeśli spełniają następujące warunki:

1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,

2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,

3) wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,

4) nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,

5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:

a) zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz

b) opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;

6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7) zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,

b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Istnieją różne formy pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych.

  1. 660,00 zł – świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej,

  2. 1000,00 zł – świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka,

  3. 200,00 zł – dodatek miesięczny na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej na podstawie ustawy z dnia 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. – na pokrycie zwiększonym kosztów utrzymania tego dziecka.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim zaprasza wszystkie chętne osoby, spełniające warunki do bycia rodziną zastępczą niezawodową, do zgłoszenia się do siedziby Centrum. Przyjdź do nas porozmawiaj, zastanów się. Zobowiązujemy się do przeszkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, udzielimy szczegółowych informacji o przyjmowanym dziecku oraz będziemy wspierać w rozwiązywaniu zgłoszonych przez rodzinę problemów. Rodzina zastępcza może liczyć na świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.

Rozmowa z nami nic nie kosztuje i do niczego nie zobowiązuje, a może przyczynić się do czegoś bardzo ważnego, do podjęcia ważnych decyzji. Możesz pomóc dzieciom, które często nie mają szans na adopcję i są skazane na dorastanie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (domach dziecka).

Rodziny zastępcze to zwykli ludzie robiący codziennie niezwykłe rzeczy.

Bądź jednym z nich!

Zostań rodziną zastępczą!

Wszelkich informacji udzielają Organizator rodzinnej pieczy zastępczej i koordynatorzy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 1, pod nr tel. 61 44 47 281.

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24