Krystyna Kurek drobiowe grodzisk

Mieszkańcy ul. Żeglarskiej poczuli się oszukani

Mieszkańcy ul. Żeglarskiej (numery parzyste) wnieśli do burmistrza petycję. Ma ona związek z rozpoczęciem budowy domków jednorodzinnych po drugiej stronie ich ulicy (numery nieparzyste).

Mieszkańcy zgłosili sprzeciw wobec zmiany linii zabudowy działek po tej stronie.

Kupując działkę zostaliśmy poinformowani, że nasza strona ma linie zabudowy pięć metrów od ulicy, a działki po przeciwnej stronie zabudowę pięć metrów od działki sąsiadów z ulicy Narciarskiej. Miało to wpływ na wybór naszych działek oraz ich wyższą cenę — chcieliśmy mieć ogród za domem oraz być oddaleni od budynków po przeciwnej stronie naszej ulicy. Obecnie okazało się, że linia zabudowy została zmieniona i nasi sąsiedzi mają stawiać swoje budynki w linii pięciu metrów, ale od ul. Żeglarskiej. W tej sytuacji nasze budynki będą stały bardzo blisko. Jest to dla nas sytuacja bardzo niekomfortowa – mało przestrzeni, brak intymności, upakowanie, w razie pożaru większe zagrożenie -a nade wszystko czujemy się oszukani. Byliśmy pewni —zgodnie z informacjami otrzymanymi przy zakupie działki – że na naszej ulicy zabudowa będzie wyglądała jak na ul. Tenisowej i Piłkarskiej.

Napisali, prosząc o interwencję i wyjaśnienie powodu zmian.

Gdyby taka informacja była podana 12 lat temu podczas przetargu to pewnie rozważalibyśmy wtedy zakup innej działki.

-zauważają

Burmistrz przekazał w odpowiedzi, że kiedy był zmieniany plan zagospodarowania, nie było żadnych uwag.

Pierwszy plan został przyjęty przez Radę Miejską w Grodzisku Wlkp. 15 grudnia 1999 r. Zgodnie z jego zapisami, dla działek z frontem od strony północnej, obowiązywała linia zabudowy wynosząca 5 m od drogi. Z kolei dla działek położonych po przeciwnej stronie ulicy obowiązywała linia zabudowy od tylnej części budynków.

W roku 2012r. Rada Miejska przyjęła zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabudowy mieszkaniowej i usługowej w Grodzisku Wlkp., przy ul. Powstańców Chocieszyńskich. Zgodnie z nowymi ustaleniami planistycznymi, które obowiązują do dnia dzisiejszego, określone zostały obowiązujące linie zabudowy — w odległości 5m od drogi (jednakowe dla wszystkich budynków istniejących oraz prognozowanych do powstania przy ul. Żeglarskiej w Grodzisku Wlkp.). Prace nad zmianą tego planu prowadzone były zgodnie z wymogami ustawy  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt planu wyłożony był do publicznego wglądu w dniach od 08.08.2012r. do 29.08.2012r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wlkp., w godzinach urzędowania. W dniu 27.08.2012r. odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętym w projekcie zmiany przedmiotowego planu, a każdy kto kwestionował ustalenia w nim przyjęte, mógł złożyć stosowne uwagi w terminie do dnia 12.09.2012r.

W związku z tym, że w ww. terminie nie wpłynęła żadna uwaga, a projekt planu uzyskał niezbędne prawem opinie i uzgodnienia, w dniu 25.10.2012r. Rada Miejska w Grodzisku Wlkp. podjęła uchwałę w sprawie zmiany mpzp dla omawianego wyżej terenu.

-poinformował burmistrz w odpowiedzi.

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24