Mieszkańcy Granowa zaprotestowali przeciw planowanej inwestycji

Mieszkańcy gminy Granowo skierowali na początku czerwca pisma do Starosty Grodziskiego i Wójta Gminy Granowo. Sprzeciwili się w nich budowie obiektów przeznaczonych do tuczu brojlerów.

Autorzy pisma skierowanego do Starosty Grodziskiego zwracają uwagę, że na etapie procesu administracyjnego związanego z planowaną inwestycją nie byli wystarczająco dobrze poinformowani.

My mieszkańcy Granowa nie mieliśmy żadnej informacji w pobliżu miejsca planowanej inwestycji w miejscowości Granowo. Można także stwierdzić brak czytelnej informacji na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Granowo, czego dowodem są zebrane w ciągu jednego dnia 171 podpisów (stwierdzamy brak informacji publicznej w tej sprawie)

Dalej w treści petycji jej autorzy przywołują wymieniane zwykle przy okazji takich inwestycji argumenty przeciwko budowie, jak uciążliwości zapachowe, hałas i emisję zanieczyszczeń, a także spadek wartości nieruchomości w sąsiedztwie.

W odpowiedzi na petycję udzielonej dnia 19 czerwca 2018 r. Starosta Grodziski wskazał, że wniesiona petycja nie spełnia co prawda wymagań formalnych stawianych petycjom, ale ze względu na społeczne zainteresowanie tematem poinformował, że:

W dniu 16 października 2017r. do Starosty Grodziskiego wpłynął wniosek o pozwolenie na budowę dla inwestycji polegającej na budowie fermy drobiu o planowanej obsadzie 170 100 sztuk brojlera (680,4 DJP), w tym: 3 obiektów inwentarskich – kurników, 6 silosów paszowych, zbiornika na ścieki bytowe o pojemności 5,0 m3, agregatu prądotwórczego, konfiskatora do przechowywania sztuk padłych, budynku socjalno – technicznego, zbiornika wody do celów przeciwpożarowych, 8 zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności 51200 dm3, położonej w miejscowości Granowo, dz. nr 793/1.

Na okoliczność wystąpienia o pozwolenie na budowę Inwestor załączył do wniosku:

1) Cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami (w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz wymagań higienicznych i zdrowotnych), uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 – ustawy Prawo budowlane, aktualnym na dzień opracowania projektu,

2) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

3) Decyzję Wójta Gminy Granowo o warunkach zabudowy nr 21/2017 z dnia 18.05.2017r. dla przedmiotowej inwestycji. która stała się ostateczna i podlegająca wykonaniu w dniu 09.06.2017r. (projekt przedmiotowej decyzji został sporządzony przez uprawnionego urbanistę),

4) Decyzję Burmistrza Wielichowa z dnia 02.11.2016r., znak OS.6220.9.2016 określającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu o planowanej obsadzie 170 100 sztuk brojlera (680,4 DJP) na działce o nr 793/1 obręb Granowo, gmina Granowo, powiat grodziski, województwo wielkopolskie, która stała się ostateczna i wykonalna w dniu 22.11.2016r. i była załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy przez Wójta Gminy Granowo.

Po spełnieniu wszystkich wymogów art. 33 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, który wskazuje załączniki do wniosku o pozwolenie na budowę i przeprowadzeniu stosownego postępowania administracyjnego (bez konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na etapie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę), Starosta Grodziski wydał w dniu 20 grudnia 2017r. decyzję nr 773/2017, którą zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla wnioskodawcy na budowę fermy drobiu o planowanej obsadzie 170 100 sztuk brojlera (680,4 DJP) w miejscowości Granowo, dz. nr 793/1. Przedmiotowa decyzja stała się ostateczna w administracyjnym toku postępowania w dniu 27.12.2017r.

-dowiadujemy się z odpowiedzi Starosty Grodziskiego

Podobne pismo skierowano również do Wójta Gminy Granowo. Więcej informacji w źródłach.

Źródła:

Treść petycji do Wójta Gminy Granowo

petycja_do_Wojta

Odpowiedź Wójta Gminy Granowo:

petycja odpowiedz

Treść petycji do Starosty

Petycja_z_dnia_1.06.2018_r.

Odpowiedź Starosty

Odpowiedz_na_petycje_z_dnia_1.06.2018_r. Petycja_z_dnia_1.06.2018_r.

 

 

CZYTAJ DALEJ:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *