Konkurs “Grodziskie Inicjatywy Społeczne 2020”

Konkurs “Grodziskie Inicjatywy Społeczne 2020” to nowa forma udziału mieszkańców w decydowaniu o tym, które zadania zgłaszane przez nich zostaną ujęte w projekcie budżetu gminy Grodzisk Wielkopolski na rok 2020 r.

Dotychczas taką możliwość dawał budżet obywatelski, jednak to uległo zmianie. O przyczynach mówił burmistrz Piotr Hojan, podczas czerwcowej komisji budżetowej:

Zmieniono przepisy dot. budżetu obywatelskiego, które stały się bardziej skomplikowane i kosztowne. Budżet obywatelski ma rację bytu w dużych miastach (gdzie jest duża kwota), natomiast w naszych warunkach przy kwocie 200.000 zł , szkoda środków na wdrożenie procedur związanych z budżetem obywatelskim. W związku z tym proponuje się inną formę polegającą na przeznaczeniu kwoty 150.000 na inwestycje (3 projekty po 50.000 zł ) i 50.000 przeznaczonych zostanie na tzw. projekty społeczne ( 5 projektów po 10.000 zł ). Zaproszenie do składania propozycji zostanie skierowane do osób fizycznych, ale także organizacji, stowarzyszeń , sołectw, itp.

Tak też się stało i obecnie do 16 września można składać oferty w Konkursie „Grodziskie Inicjatywy Społeczne 2020”.

Konkurs, do którego zostali zaproszeni mieszkańcy polega na przygotowaniu i złożeniu projektów inicjatyw społecznych. Najlepsze z nich zostaną ujęte w projekcie budżetu gminy Grodzisk Wielkopolski na rok 2020 r. Celem Konkursu jest pobudzenie aktywności, wyzwolenie potencjału społecznego, zainspirowanie mieszkańców oraz lokalnych organizacji pozarządowych do działania na rzecz dobra wspólnego w przestrzeni publicznej gminy Grodzisk Wielkopolski oraz wykształcenie poczucia wpływu na najbliższe otoczenie, stanowiące miejsce zamieszkania. – czytamy na stronie Urzędu Miejskiego.

Jakie projekty można zgłaszać w konkursie

W konkursie „Grodziskie Inicjatywy Społeczne 2020” można składać dwa typy projektów:

 1. Projekty inwestycyjne, któremogą dotyczyć realizacji zadań związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej czyli jakiegoś miejsca na terenie gminy, budową lub modernizacją obiektów oraz ich adaptacją na różnorodne cele, o ile działania te przyczynią się do ożywienia najbliższego otoczenia lub będą się wiązać będzie z rozwiązaniem lokalnych problemów społecznych, np. budowa placu zabaw rozwiązuje problem braku bezpiecznego miejsca zabaw dla młodszych dzieci.

UWAGA! Projekty zakładające tylko i wyłącznie zakup sprzętu lub wyposażenia nie będą podlegały ocenie.

 1. projekty społeczne, tzw. projekty „miękkie”, które mogą dotyczyć realizacji przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, sportowym, profilaktycznym, społecznym. Projektem miękkim może być organizacja przedsięwzięć integrujących i aktywizujących lokalną społeczność gminy Grodzisk Wielkopolski. Projekt może przewidywać organizację warsztatów, kursów, szkoleń grupowych, które służą rozwojowi kompetencji, nabywaniu nowych umiejętności, rozwojowi talentów. Projekty miękkie to także organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży oraz seniorów dotyczących bardzo różnych tematów i obejmujących wszystkie obszary aktywności ludzi, od nauki przez sztukę, sport, do działalności społecznej i rozwijania ich zainteresowań.

UWAGA! Projekty miękkie nie powinny się ograniczać do organizacji jednorazowego wydarzenia, powinny być to działania, które mają szansę na wywołanie zmiany w środowisku lokalnym.

Kto może składać propozycje projektów:

 • mieszkańcy – osoby fizyczne mieszkające na terenie gminy Grodzisk Wielkopolski,
 • organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Grodzisk Wielkopolski,
 • grupy nieformalne – przez grupę nieformalną rozumie się min. 3 pełnoletnie osoby z terenu gminy Grodzisk Wielkopolski, które wspólnie przygotują i złożą projekt. Grupa nieformalna przystępując do konkursu jest zobowiązana do podpisania porozumienia o powołaniu grupy, którego wzór jest dostępny na stronie z zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Projekty można składać do 16 września 2019 r., do godz. 16.00

 • osobiście w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Wielkopolskim (Biuro Obsługi Mieszkańca), codziennie od godz. 7.00 do 16.00.
 • pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Stary Rynek 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, z dopiskiem na kopercie: „Grodziskie Inicjatywy Społeczne 2020”,
 • e-mailem (skan podpisanego projektu) na adres: [email protected] lub [email protected]
 • osobiście u sołtysów

Termin składania projektów w konkursie upływa 16 września 2019 r., o godz. 16.00.

UWAGA! Liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim, a nie data stempla pocztowego.

Kryteria oceny projektów

Komisja oceniając projekty będzie się kierowała następującymi kryteriami:

 1. Potrzeba realizacji projektu w środowisku lokalnym – oceniane będzie w jakim stopniu projekt przyczyni się do poprawy, zmiany jakości życia mieszkańców gminy Grodzisk Wielkopolski.
 2. Diagnoza potrzeb – opis sytuacji problemowej, którą proponowany projekt ma rozwiązać w środowisku lokalnym. Członkowie komisji ocenią w jakim stopniu uczestnik konkursu opisał istniejące trudności, problemy dotykające mieszkańców, do których kierowany jest projekt i czy podał wiarygodne źródła informacji.
 3. Racjonalne wykorzystanie środków finansowych – komisja oceni w jakim stopniu wysokość zaplanowanych wydatków jest dostosowana do zakresu zaplanowanych działań czy potrzeb inwestycyjnych w projekcie. Komisja zweryfikuje czy zaplanowane wydatki nie są zawyżone lub zaniżone.
 4. Trwałość zaproponowanych w projekcie rozwiązań – komisja oceni w jakim stopniu efekty projektu będą trwałe i będą mogły być wykorzystywane przez mieszkańców w kolejnych latach.
 5. Użyteczność projektu dla mieszkańców – komisja oceni w jakim stopniu projekt jest dostosowany do potrzeb i oczekiwań odbiorców oraz w jakim stopniu zaproponowane rozwiązanie zaspokaja zdiagnozowane potrzeby mieszkańców.

Każde kryterium jest oceniane w skali od 1 do 6, gdzie 1 to ocena najniższa a 6 to ocena najwyższa.

Dokumenty do pobrania:

Więcej informacji o konkursie można otrzymać drogą:

e-mail: [email protected]

telefon: 61 44 53 065, tel. komórkowy: 532 728 094

osobiście: Gminne Centrum Informacji, ul. Przemysłowa 7/1, Grodzisk Wielkopolski, codziennie od godz. 8.00 do 15.00

Źródło: UM Grodzisk Wlkp.

CZYTAJ DALEJ:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comments (1)

 1. Prawo dotyczące budżetu obywatelskiego zmieniło się na tyle, że jeśli wygrały w głosowaniu konkretne inicjatywy obywatelskie, to nikt nie ma prawa odebrać wygranej a inicjatywa ma być zrealizowana. Prawda strażacy z Grąblewa? Dzisiaj obywatelskość nawet jest usuwana z nazwy inicjatyw obywatelskich. Ps. inna sprawa, że nowy twór jakoś tak dziwnie kojarzy się z nazwą komitetu wyborczego burmistrza.