Krystyna Kurek drobiowe grodzisk

Grodzisk: 263 dziewczęta i 254 chłopców uczestniczy w zajęciach

Grodzisk Wielkopolski: w szkołach podstawowych gminy trwają zajęcia pozalekcyjne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – od września 2012 roku trwa projekt systemowy pt: „Indywidualizacja nauczania drogą do sukcesu dziecka”.
Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty oraz poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I – III we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Grodzisk Wielkopolski.
W projekcie biorą udział uczniowie i uczennice klas I – III sześciu szkół podstawowych:
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Grodzisku Wlkp.,
Szkoły Podstawowej nr 4 w Grodzisku Wlkp.,
Szkoły Podstawowej w Grąblewie,
Szkoły Podstawowej w Słocinie,
Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Grubby w Kąkolewie,
Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im Jana Pawła II w Ptaszkowie.

W ramach projektu doposażono szkoły w materiały i pomoce dydaktyczne m.in. pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji, gry logiczne, stroje oraz sprzęt elektroniczny w tym przenośne zestawy nagłaśniające, laptop, aparat cyfrowy, tablica interaktywna na ogólną kwotę 107 018,00 zł

[good-old-gallery id=”3513″]

Projektem objęto łącznie 517 dzieci w tym 263 dziewcząt i 254 chłopców, którzy uczestniczą w następujących zajęciach:
dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy,
rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych: koło matematyczne, przyrodnicze, muzyczne, taneczne, plastyczne, teatralne, języka angielskiego.

Całkowita wartość dofinansowania projektu wynosi: 321606,59 zł.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu.

Korespondencja: ZEAS

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24