Krystyna Kurek drobiowe grodzisk

Gmina zaciagnie zobowiązanie w wysokości 8,7 mln zł

Radni podjęli na wczorajszej sesji uchwałę o zaciągnięciu w banku, wybranym w drodze postępowania o zamówienie publiczne, kredytu długoterminowego w kwocie 8.700.000zł. (osiem milionów siedemset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów , pożyczek i obligacji oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Spłata kredytu nastąpi w latach 2019-2023. Źródłem spłaty kredytu będą dochody własne gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych.

W celu realizacji uchwały budżetowej na 2017 rok konieczne jest podjęcie odrębnej uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 8.700.000 zł, który przeznaczony zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Spłata kredytu nastąpi w latach 2019-2023.

Wybór banku , z którym zostanie podpisana umowa na udzielenie kredytu zostanie dokonany zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień Publicznych. Kredyt spłacany będzie z dochodów Gminy, a zabezpieczeniem będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

– napisano w uzasadnieniu do Uchwały.

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24