Gmina przystąpi do sporządzenia planu

Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w rejonie projektowanej drogi zbiorczej – “Piaski I”.

Przed przystąpieniem do głosowania nad przyjęciem uchwały odbyła się dyskusja. Na sali obecni byli mieszkańcy mający obawy, że trasa planowanej drogi może mieć negatywny wpływ na ich nieruchomości.

W toku dyskusji usłyszeli, że samo przystąpienie do sporządzenia planu nie przesądza o tym, jak (i czy w ogóle) trasa będzie przebiegała. Przystąpienie do sporządzenia planu otwiera natomiast możliwość pracy nad zapisami kształtującymi sposób zagospodarowania tego terenu. Procedura prawna umożliwia bowiem wypowiedzenie się zainteresowanych stron w tym temacie.

Podjęcie uchwały jest niezbędne z uwagi na konieczność zarezerwowania terenów pod obejście ul. Europejskiej stanowiącej drogę publiczną zwaną obwodnicą Grodziska Wielkopolskiego a ul. Zielonogórską – stanowiącą drogę krajową nr 32. To ma przyczynić się to do udoskonalenia rozwoju infrastruktury technicznej – komunikacji w zakresie układu ulicznego miasta Grodziska Wielkopolskiego. Ponadto teren zlokalizowany przy ul. Zielonogórskiej zamierza się przeznaczyć pod działalność gospodarczą. Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej decyzji jest zasadne.

-dowiadujemy się z uzasadnienia do uchwały

Przebieg dyskusji i głosowania dostępny jest w nagraniu TUTAJ

Fot. UCHWAŁA NR V/46/2019 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

CZYTAJ DALEJ:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *