Krystyna Kurek drobiowe grodzisk

Gmina Grodzisk Wielkopolski dofinansuje koszty wymiany źródeł ciepła na ekologiczne

Wchodzi w życie uchwała grodziskiej Rady Miejskiej w sprawie  określania zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania na paliwa stałe na ekologiczne źródła ciepła.

Podjęta pod koniec czerwca uchwała ma na celu poprawę efektywności energetycznej, a w konsekwencji ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących z pieców oraz kotłowni na paliwa stałe.

Radni określili w niej zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski na trwałą likwidację ogrzewania na paliwa stałe i zastąpienie ich ekologicznymi źródłami ciepła.

Dotacje mogą otrzymać podmioty posiadające tytuł prawny do nieruchomości wynikający z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu, stosunku zobowiązaniowego lub będące posiadaczami samoistnymi nieruchomości.

Niezbędnym warunkiem uzyskania dotacji jest trwała likwidacja w budynku lub lokalu mieszkalnym wszystkich dotychczasowych pieców lub kotłów na paliwa stałe. Do uzyskania dofinansowania nie jest konieczna likwidacja pieców objętych opieką konserwatora zabytków oraz posiadających wysokie walory estetyczne pod warunkiem, że piece te nie będą połączone z przewodem kominowym.

Uchwała dopuszcza posiadanie w nieruchomości jednego urządzenia grzewczego na drewno typu kominek,
pod warunkiem, że urządzenie to nie posiada wodnej lub powietrznej instalacji rozprowadzania ciepła do
pomieszczeń innych niż to, w którym jest zainstalowane.

Dotacja nie może być wykorzystana na:

1) pokrycie wydatków finansowanych przez inne podmioty (zakaz podwójnego finansowania),
2) przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją przedsięwzięcia, np. projekt budowlany, projekt wykonawczy, uzgodnienia itp.,
3) zakup urządzeń grzewczych nie stanowiących trwałego wyposażenia budynku,
4) zakup i montaż nowych źródeł ciepła w nowobudowanych budynkach,
5) wydatki poniesione przed zawarciem umowy o dotację z Gminą Grodzisk Wielkopolski.

Dotacją objęte są wyłącznie urządzenia fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy, spełniające normy i dopuszczone do użytkowania na terenie Polski. Dotacji udziela się do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy Grodzisk Wielkopolski na dany rok budżetowy.

Wysokość dotacji celowej wynosi: co najwyżej 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych), jednakże nie więcej niż 50 % poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Szczegóły w uchwale: uchwala

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24