Krystyna Kurek drobiowe grodzisk

Powiat grodziski: do 28 lutego chcą wypełnionych deklarację na podatek śmieciowy

Niewiele czasu dał ludziom Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania – SELEKT” w Czempiniu na wypełnienie deklaracji związanej z nowym sposobem rozliczania opłat za odbiór śmieci. Właściciel lub zarządca nieruchomości ma je wypełnić do 28 lutego*. Informacja opublikowana została 8 lutego (na stronie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wlkp., w pozostałych gminach nieci później). Deklaracje mają trafiać do mieszkańców razem z decyzją o podatku od nieruchomości – informuje Selekt. Składający deklarację*** we własnym zakresie musi przygotować i dostarczyć do Związku informacje o liczbie mieszkańców***** w gospodarstwie domowym pomnożonej przez stawkę, różną w zależności od tego, czy odpady będą segregowane, czy nie. Jest to odpowiednio 10 lub 14 złotych miesięcznie od osoby. Jeżeli nieruchomość jest niezamieszkała**** rozliczenie będzie odbywać się wg. ilości pojemników.

Deklarację należy przekazać za pośrednictwem wójta lub burmistrza. Można ją wypełnić w urzędach, można ja także pobrać tutaj

Informacji w tej sprawie udzielają Urzędy Gminy. Dotyczy to wszystkich gmin powiatu grodziskiego.

Mieszkańcy będą mogli odstawić każdą wytworzoną w gospodarstwie domowym ilość śmieci – pod warunkiem posiadania wystarczającej ilości pojemników. Pojemniki z odpadami zmieszanymi będą odbierane 2 razy w miesiącu, natomiast worki z selekcjonowanymi – raz w miesiącu. Odpady wielkogabarytowe będą zbierane w punktach selektywnej zbiórki, które maja powstać w każdej gminie Związku.

Pojemniki na śmieci zmieszane mieszkańcy muszą zapewnić sobie we własnym zakresie np. mogą je odkupić od firmy, która dotychczas wywoziła śmieci. Worki do zbiórki selektywnej będą dostarczane w ramach ponoszonej opłaty-informuje Selekt.

OBJAŚNIENIA:
* pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć do 28 lutego 2013 roku;

** w przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających w danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta/Burmistrza Gminy nową deklarację uwzględniającą zmianę w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmian;

*** składający deklarację – to właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty, najemca, użytkownik oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością oraz w przypadku zabudowy wielorodzinnej zarządca nieruchomości wspólnej lub inny podmiot władający nieruchomością;

**** nieruchomość niezamieszkała – to zakłady pracy, działalność gospodarcza prowadzona na posesji, obiekty handlowe i usługowe, domki letniskowe, ogrody działkowe, szkoły, urzędy, obiekty użyteczności publicznej, cmentarze.

***** mieszkaniec to osoba, która przebywa na nieruchomości zarówno na stałe jak i czasowo i w związku z tym na nieruchomości powstają odpady komunalne;

******opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się raz w miesiącu, w terminie do 15 dnia każdego bieżącego miesiąca, począwszy od 15 lipca 2013 roku na rachunek bankowy Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania – SELEKT” w Czempiniu.

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24