Krystyna Kurek drobiowe grodzisk

Dalsze redukcje zatrudnienia niemal pewne

Opublikowane ostatnie informacje GUS nie napawają optymizmem. W grudniu 2012 r. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie był bardziej pesymistyczny niż w poprzednich miesiącach. Wyraźnie pogarszają się negatywne oceny bieżące i prognozy dotyczące produkcji, sytuacji finansowej oraz portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe. Przedsiębiorcy przewidują zwiększenie redukcji zatrudnienia w najbliższych miesiącach oraz pogłębienie spadku cen robót budowlano-montażowych. Jako główne bariery w prowadzeniu działalności budowlanej przedsiębiorcy nadal wskazują koszty zatrudnienia oraz konkurencję na rynku. Utrzymują się również trudności związane m.in. z uzyskaniem kredytu. Bardziej dotkliwa niż przed rokiem jest niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej, niejasne i niespójne przepisy prawne oraz wysokie obciążenia na rzecz budżetu. Zmniejszyło się natomiast znaczenie m.in. utrudnień związanych z niedoborem wykwalifikowanych pracowników.

W grudniu 2012 ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym był oceniany negatywnie, gorzej niż w analogicznym miesiącu siedmiu poprzednich lat. Bardziej niekorzystne były nastroje przedsiębiorstw mikro, małych i średnich, przy osłabieniu pozytywnych ocen przedsiębiorstw dużych. Negatywnie i gorzej niż w poprzednim miesiącu oceniają koniunkturę jednostki z branż: „artykuły gospodarstwa domowego ogółem”, „pojazdy samochodowe”, „włókno, odzież, obuwie” oraz „żywność”. Utrzymują się niekorzystne oceny bieżące przedsiębiorstw handlowych dotyczące zdolności do regulowania zobowiązań finansowych, przy pogarszających się przewidywaniach w tym zakresie. Znacznie bardziej negatywne są prognozy dotyczące przyszłej sprzedaży oraz popytu na towary. Utrzymują się nadmierne zapasy towarów. Planowane redukcje zatrudnienia mogą być większe niż prognozowane w poprzednich miesiącach. Ceny towarów w najbliższych trzech miesiącach mogą rosnąć wolniej niż przewidywano w listopadzie br.
Wśród barier utrudniających działalność przedsiębiorstw handlowych w grudniu br. nadal największe znaczenie ma konkurencja na rynku, koszty zatrudnienia, wysokie obciążenia na rzecz budżetu oraz niedostateczny popyt. W porównaniu z grudniem ub. roku najbardziej zwiększyło się znacznie barier związanych z wysokimi obciążeniami na rzecz budżetu, niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej oraz niejasnymi i niespójnymi przepisami prawnymi.

Taka sytuacja w skali makro znajduje odzwierciedlenie w informacjach przedstawionych przez Urząd Pracy w Grodzisku Wielkopolskim na poziomie lokalnym. Stopa bezrobocia w powiecie grodziskim na koniec miesiąca listopada 2012r. wynosiła 10,6%. W Wielkopolsce osiągnęła 9,5%, a w Polsce 12,9%.

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych na koniec grudnia 2012r. wyniosła 2377 osób, w tym 1217 kobiet. Wraz ze wzrostem liczby zarejestrowanych, maleje udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych. Wzrasta natomiast liczba osób uprawnionych do pobierania zasiłku dla bezrobotnych – na koniec 2012 r. było to blisko 19% bezrobotnych.

 

Wybrane wskaźniki bezrobocia w powiecie grodziskim na koniec listopada i grudnia 2012 roku

LICZBA BEZROBOTNYCHLISTOPAD OGÓŁEM% ogółu bezrobotnychGRUDZIEŃ OGÓŁEM% ogółu bezrobotnych
23711002377100
Kobiety122451,6121751,2
Osoby z prawem do zasiłku41517,544718,8
Zamieszkali na wsi154565,2154765,1
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy w tym m.in.:  
Osoby do 25 roku życia75031,672430,5
Długotrwale bezrobotni95840,497441,0
Osoby powyżej 50 roku życia47119,947319,9
Osoby bez kwalifikacji zawodowych87436,988237,1
Osoby bez doświadczenia zawodowego47219,947119,8
Osoby bez wykształcenia średniego155165,4157966,4
Samotnie wychowujący dziecko1817,61867,8
Niepełnosprawni1486,21496,3

Źródło: Opracowanie własne PUP

 

GUS/PUP Grodzisk Wlkp.

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24