Ciekawostki działu “transport i łączność”. Projekt budżetu 2015.

Ciekawostki działu "transport i łączność". Projekt budżetu 2015. 1

Dział budżetu zwany “transport i łączność” zawiera m. in. te pozycje, które dotyczą wpływów i wydatków na budowę i remonty dróg. Efekty budżetowych wydatków tego działu będą więc wyraźnie widoczne. Ogółem wydatki gminy Grodzisk Wielkopolski w dziale transport i łączność stanowią 6,23 % planowanych wydatków budżetu na 2015 r., które określone zostały w projekcie budżetu na 52 105 903 zł.

Wpływy do budżetu w dziale transport i łączność

W skład dochodów budżetu gminy w dziale transport i łączność wchodzą wpływy z tytułu strefy parkowania w Grodzisku Wielkopolskim. W roku 2014 wyniosły one średnio 19 tys. złotych miesięcznie. W roku 2015 zaplanowano wpływy do budżetu z tego źródła w kwocie 230 tys.

Innym dochodem przyszłorocznego budżetu gminy Grodzisk Wlkp., ujętym w tym dziale, jest kwota 175 tys. złotych pochodząca z firm:

Gminna Spódzielnia Samopomoc Chłopska w Grodzisku Wielkopolskim – 20 tys. złotych
Dąbex Józef Nowak i Wspólnicy – 25 tys. złotych
HOOP S.A. – 40 tys złotych
Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne – 90 tys. złotych.
Firmy te zobowiązały się dofinansować przebudowę odcinka ul. Mikołajczyka i Bukowskiej w Grodzisku Wielkopolskim (porozumienie podpisane we wrześniu 2014)

Wydatki w dziale transport i łączność

Zaplanowane w dziale transport i łączność wydatki wynoszą 3250 000 zł i składają się z dwóch części. Pierwszą z nich są wydatki bieżące, a drugą wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące obejmują: bieżące naprawy dróg, ulic i chodników ( w tym planowany III etap remontu ul. 22 lipca w Grodzisku Wlkp. – za ok. 850 tys. ma zostać wykonana nowa nawierzchnia mineralno – asfaltowa z oznakowaniem poziomym i pionowym na odcinku o długości ok. 750 m.), zakupy znaków drogowych i urządzeń do monitoringu za ok. 15 tys. złotych, oznakowanie poziome i pionowe w mieście za ok. 110 tys. złotych. Podobną kwotę gmina rezerwuje na utrzymanie dróg w czasie zimy. Na pozostałe wydatki bieżące dotyczące dróg gminnych zarezerwowano 300 tys. W tej kategorii wydatków ujęta została także kwota 15 tys. złotych tytułem opłat wnoszonych do Powiatowego Zarządu Dróg związana z kosztem umieszczenia urządzeń w pasie drogowym. Planowane koszty usług związanych z funkcjonowaniem strefy parkowania to 160 tys. złotych.

Wydatki majątkowe budżetu na drogi obejmują wcześniej wspomnianą inwestycję związaną z przebudową części ul. Mikołajczyka i Bukowskiej. Zarezerwowana w budżecie kwota na ten cel wynosi 1 175 000 złotych.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka ulicy Mikołajczyka o długości 970 m, od ronda na obwodnicy północnej miasta do ulicy Bukowskiej.
W ramach przebudowy planuje się poszerzenie pasa jezdni do 7 m, wykonanie nowej warstwy ścieralnej z asfalto-betonu na istniejącej nawierzchni jezdni, dobudowę brakujących odcinków ścieżki pieszo-rowerowej dł. ok. 270 mb, regulację istniejącego pobocza gruntowego i prawostronnego rowu przydrożnego.
Przebudowie ulicy Mikołajczyka towarzyszyć będzie również przebudowa oświetlenia drogowego. Ustawionych zostanie 28 latarni ulicznych.

Przebudowa odcinka ulicy Bukowskiej o długości 540 m obejmować będzie wykonanie wyrównania oraz nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na istniejącej nawierzchni jezdni, poszerzenie jezdni i wykonanie dodatkowego pasa ruchu (lewoskrętu) oraz wysp rozdzielających z kostki betonowej w rejonie skrzyżowania z ulicą Kolejową. Jezdnia zostanie ograniczona za pomocą krawężnika betonowego i otrzyma przekrój uliczny. Projekt obejmuje również budowę kanalizacji deszczowej.

60 tys. w wydatkach majątkowych przewidziano na montaż sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych przy ul. Bukowskiej, a 50 tys. na budowę 52 metrów utwardzonej nawierzchni ul Końcowej (jest to jedna z inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego).

ZOBACZ PROJEKT BUDŻETU GMINY GRODZISK WLKP. NA 2015 r.

0 0 głosuj
Ocena artykułu

Rozwój lokalnych mediów potrzebuje finansowania, Twoje wpłaty czynią nas niezależnymi i samowystarczalnymi. Dziękujemy.

Wybrane dla Ciebie

Opublikował: PGO24

Subskrybuj
Powiadom o
guest
6 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najlepiej oceniane
Inline Feedbacks
Pokaz wszystkie komentarze
ciekawy
ciekawy
5 lat temu

…. starostwo teraz !! a oni jakie ciekawostki przygotowali !!

drogi będą przejezdne
drogi będą przejezdne
5 lat temu
Reply to  ciekawy

Będą odśnieżać:

Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Wlkp. udzielił zamówienia na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu grodziskiego w 2015 roku obejmujące odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej.

1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu grodziskiego w 2015 roku obejmujące odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej, podzielone na cztery zadania (części), tj. odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej na: a) drogach powiatowych na terenie Gminy Granowo i Kamieniec (część 1), b) drogach powiatowych na terenie Gminy Wielichowo i Rakoniewice (część 2), c) drogach powiatowych na terenie Gminy Grodzisk Wielkopolski (część 3), oraz d) odśnieżanie dróg powiatowych sprzętem specjalistycznym na terenie powiatu grodziskiego (część 4) 2. Zakres usługi odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej: a) odśnieżanie zgodnie ze standardami ZUD określanymi przez Zamawiającego według aktualnych potrzeb, b) usuwanie śliskości zimowej zgodnie ze standardami ZUD określanymi przez Zamawiającego według aktualnych potrzeb. 3. Zakres usługi odśnieżanie sprzętem specjalistycznym: a) usuwanie i rozpychanie zasp śnieżnych, których nie można usunąć sprzętem odśnieżnym podstawowym, powstałych przy intensywnych opadach śniegu, b) poszerzanie odśnieżanych odcinków dróg, c) usuwanie naboju śnieżnego, czyli nieusuniętej zlodowaciałej lub ubitej warstwy śniegu o znacznej grubości, powstałego po intensywnych opadach śniegu. 4. Z uwagi na charakter usług jako powtarzających się okresowo zakres zamówienia określono ilościowo wg kilometrów i roboczo-godzin (w zależności od sprzętu) na podstawie danych z poprzednich lat. Podana ilość jest wartością prognozowaną, uzależnioną od bieżących potrzeb oraz warunków atmosferycznych w danym roku i nie stanowi wiążącego zobowiązania dla Zamawiającego. Zapłata na rzecz Wykonawcy dokonana będzie przez Zamawiającego wyłącznie za faktycznie zlecone i wykonane usługi. Zamawiający gwarantuje wykonanie minimalnego zakresu usług w ilości 50% przewidywanego zamówienia i zakłada możliwość zwiększenia zakresu usług do 20% przewidywanego zamówienia. 5. Zamawiający wymaga, aby reakcja Wykonawcy od zgłoszenia konieczności wyjazdu do rozpoczęcia prac w wymaganej lokalizacji nie była dłuższa niż 2,0 godz. Reakcja Wykonawcy na zgłoszenie Dyżurnego z Powiatowego Zarządu Dróg dotyczące sprzętu pomocniczego (ciężkiego) musi być niezwłoczna i również nie może przekroczyć 2,0 godz. (od zgłoszenia do rozpoczęcia prac w wyznaczonej lokalizacji). 6. Zamawiający ma możliwość użyczenia Wykonawcom sprzętu własnego z podziałem na zadania tj. zadanie 1 – 1 piaskarka, 2 pługi; zadanie 2 – 1 piaskarka, 1 pług; zadanie 3 – 2 pługi. W sytuacji użyczenia sprzętu własności PZD Wykonawca zobowiązany jest do dbałości o utrzymanie jego sprawności, wykonywania napraw do kwoty 5.000 zł łącznie w danym roku, a także do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z jego eksploatacją. 7. Wykonawca zobowiązany jest do dbałości o pełną sprawność sprzętu własnego i ponosi wszelkie koszty związane z jego eksploatacją.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.63.00.00-2, 90.62.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1 Nazwa: Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej na drogach powiatowych na terenie Gminy Granowo i Kamieniec

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Drogowo-Budowlany NOJAN Jan Nowak, Ptaszkowo 65A, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 80000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 86400,00

Oferta z najniższą ceną: 86400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 86400,00

Waluta: PLN.

Część NR: 2 Nazwa: Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej na drogach powiatowych na terenie Gminy Wielichowo i Rakoniewice

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Usługowe Józef Stachowiak, ul. Piaskowa 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 94500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 102060,00

Oferta z najniższą ceną: 102060,00 / Oferta z najwyższą ceną: 102060,00

Waluta: PLN.

Część NR: 3 Nazwa: Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej na drogach powiatowych na terenie Gminy Grodzisk Wielkopolski

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe SOLFATER Bernard Jaźwik, ul. Zdrojowa 7, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 39400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 42552,00

Oferta z najniższą ceną: 42552,00 / Oferta z najwyższą ceną: 42552,00

Waluta: PLN.

Część NR: 4 Nazwa: Odśnieżanie dróg powiatowych sprzętem specjalistycznym na terenie powiatu grodziskiego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe SOLFATER Bernard Jaźwik, ul. Zdrojowa 7, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16550,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 17874,00

Oferta z najniższą ceną: 17874,00 / Oferta z najwyższą ceną: 17874,00

Waluta: PLN.

Gggh
Gggh
5 lat temu

Po co odśnieżanie lepiej dać sobie spokój samo się rozpuści a jakie oszczędności

Gggh
Gggh
5 lat temu

Po co odśnieżanie lepiej dać sobie spokój samo się rozpuści a jakie oszczędności

ciekawy
ciekawy
5 lat temu

…. starostwo teraz !! a oni jakie ciekawostki przygotowali !!

drogi będą przejezdn
drogi będą przejezdn
5 lat temu
Reply to  ciekawy

Będą odśnieżać:

Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Wlkp. udzielił zamówienia na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu grodziskiego w 2015 roku obejmujące odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej.

1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu grodziskiego w 2015 roku obejmujące odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej, podzielone na cztery zadania (części), tj. odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej na: a) drogach powiatowych na terenie Gminy Granowo i Kamieniec (część 1), b) drogach powiatowych na terenie Gminy Wielichowo i Rakoniewice (część 2), c) drogach powiatowych na terenie Gminy Grodzisk Wielkopolski (część 3), oraz d) odśnieżanie dróg powiatowych sprzętem specjalistycznym na terenie powiatu grodziskiego (część 4) 2. Zakres usługi odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej: a) odśnieżanie zgodnie ze standardami ZUD określanymi przez Zamawiającego według aktualnych potrzeb, b) usuwanie śliskości zimowej zgodnie ze standardami ZUD określanymi przez Zamawiającego według aktualnych potrzeb. 3. Zakres usługi odśnieżanie sprzętem specjalistycznym: a) usuwanie i rozpychanie zasp śnieżnych, których nie można usunąć sprzętem odśnieżnym podstawowym, powstałych przy intensywnych opadach śniegu, b) poszerzanie odśnieżanych odcinków dróg, c) usuwanie naboju śnieżnego, czyli nieusuniętej zlodowaciałej lub ubitej warstwy śniegu o znacznej grubości, powstałego po intensywnych opadach śniegu. 4. Z uwagi na charakter usług jako powtarzających się okresowo zakres zamówienia określono ilościowo wg kilometrów i roboczo-godzin (w zależności od sprzętu) na podstawie danych z poprzednich lat. Podana ilość jest wartością prognozowaną, uzależnioną od bieżących potrzeb oraz warunków atmosferycznych w danym roku i nie stanowi wiążącego zobowiązania dla Zamawiającego. Zapłata na rzecz Wykonawcy dokonana będzie przez Zamawiającego wyłącznie za faktycznie zlecone i wykonane usługi. Zamawiający gwarantuje wykonanie minimalnego zakresu usług w ilości 50% przewidywanego zamówienia i zakłada możliwość zwiększenia zakresu usług do 20% przewidywanego zamówienia. 5. Zamawiający wymaga, aby reakcja Wykonawcy od zgłoszenia konieczności wyjazdu do rozpoczęcia prac w wymaganej lokalizacji nie była dłuższa niż 2,0 godz. Reakcja Wykonawcy na zgłoszenie Dyżurnego z Powiatowego Zarządu Dróg dotyczące sprzętu pomocniczego (ciężkiego) musi być niezwłoczna i również nie może przekroczyć 2,0 godz. (od zgłoszenia do rozpoczęcia prac w wyznaczonej lokalizacji). 6. Zamawiający ma możliwość użyczenia Wykonawcom sprzętu własnego z podziałem na zadania tj. zadanie 1 – 1 piaskarka, 2 pługi; zadanie 2 – 1 piaskarka, 1 pług; zadanie 3 – 2 pługi. W sytuacji użyczenia sprzętu własności PZD Wykonawca zobowiązany jest do dbałości o utrzymanie jego sprawności, wykonywania napraw do kwoty 5.000 zł łącznie w danym roku, a także do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z jego eksploatacją. 7. Wykonawca zobowiązany jest do dbałości o pełną sprawność sprzętu własnego i ponosi wszelkie koszty związane z jego eksploatacją.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.63.00.00-2, 90.62.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1 Nazwa: Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej na drogach powiatowych na terenie Gminy Granowo i Kamieniec

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Drogowo-Budowlany NOJAN Jan Nowak, Ptaszkowo 65A, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 80000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 86400,00

Oferta z najniższą ceną: 86400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 86400,00

Waluta: PLN.

Część NR: 2 Nazwa: Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej na drogach powiatowych na terenie Gminy Wielichowo i Rakoniewice

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Usługowe Józef Stachowiak, ul. Piaskowa 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 94500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 102060,00

Oferta z najniższą ceną: 102060,00 / Oferta z najwyższą ceną: 102060,00

Waluta: PLN.

Część NR: 3 Nazwa: Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej na drogach powiatowych na terenie Gminy Grodzisk Wielkopolski

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe SOLFATER Bernard Jaźwik, ul. Zdrojowa 7, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 39400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 42552,00

Oferta z najniższą ceną: 42552,00 / Oferta z najwyższą ceną: 42552,00

Waluta: PLN.

Część NR: 4 Nazwa: Odśnieżanie dróg powiatowych sprzętem specjalistycznym na terenie powiatu grodziskiego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe SOLFATER Bernard Jaźwik, ul. Zdrojowa 7, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16550,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 17874,00

Oferta z najniższą ceną: 17874,00 / Oferta z najwyższą ceną: 17874,00

Waluta: PLN.

6
0
Co o tym myślisz? Prosimy o komentarz.x
()
x