Krystyna Kurek drobiowe grodzisk

Budżet powiatu grodziskiego na rok 2018

Dochody powiatu grodziskiego w 2018 roku wyniosą nieco ponad 39 mln zł. Wydatki będą wyższe od dochodów o 2,75 mln zł. Powstały w wyniku tego deficyt powiat zamierza sfinansować kredytem.

Podczas grudniowej sesji Rady Powiatu Grodziskiego radni przyjęli tegoroczny budżet. W tegorocznych wydatkach powiat zabezpieczył m. in: ok 17,58 mln na oświatę i wychowanie, ponad 7 mln na funkcjonowanie starostwa, ok. 3,65 mln na utrzymanie Państwowej Straży Pożarnej, ponad 3 mln na zadania związane z pomocą społeczną, 2,43 mln na drogi, ok 2,27 mln na pomoc dla rodzin, ok 860 tys. na ochronę zdrowia, 817 tys. na Poradnię Pedagogiczno Psychologiczną, 596 tys. na kulturę fizyczną, blisko 400 tys. na obsługę długu, 235 tys. na nieodpłatna pomoc prawną.

Powiat zamierza  zaciągnąć w tym roku kredyt w wysokości 4 mln zł. Oprócz sfinansowania deficytu 1,24 mln z zaciągniętego kredytu zostanie przeznaczone na spłatę wcześniejszych zobowiązań.

Na rok 2018 zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3579 P na odcinku Wioska — Gnin — Kobylniki — Grodzisk Wlkp. na odcinku od granicy gminy do ul. Środkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej — etap II” 

Powiat Grodziski złożył wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w/w zadania. Łączny koszt zadania zaplanowano na kwotę 6 000 000 zł, z tego 3 000 000 zł to wnioskowana kwota dotacji. Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego pismem z dnia 23 sierpnia 2017 r. poinformował, że w projekcie budżetu na 2018 r. zaplanuje pomoc finansową dla Powiatu Grodziskiego na realizację tego zadania w wysokości 1 5000 000 zł, Powiat Grodziski zaplanował 1 500 000 zł.

 „Budowa budynku oświaty na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Grodzisku Wielkopolskim”.

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2018-2019, łączny koszt zadania 9 401 891 zł. W roku 2018
zaplanowano kwotę 4 769 071 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, dokumentacji geodezyjnej, ekspertyz — 220 043 zł, prace budowlane — 4 464 028, nadzór inwestorski — 85 000 zł.
Na rok 2019 zaplanowano kwotę 4 632 820 zł, z przeznaczeniem na prace budowlane 3 000 000 zł, koszty urządzeń i wyposażenia 1 193 100 zł, koszty zagospodarowania terenu 324 720 zł, nadzór inwestorski 115 000 zł.

 „ Przebudowa wraz z rozbudową Oddziału Chirurgicznego z Pododdziałem Gastroenterologicznym w SP ZOZ w Grodzisku Wielkopolskim- etap II” — 50 000 zł

W ramach zadania wykonane zostaną następujące prace :
– wymiana styropianu na wełnę mineralną w pasie o szerokości 2 m oddzielającym strefy pożarowe od strony ul. Mossego oraz od strony dziedzińca,
– od strony dziedzińca równolegle do ul. Mossego w miejscu , w którym znajduje się wyjście ewakuacyjne wymienione zostanie ocieplenie na wełnę mineralną.

Prace te nie zostały wykonane w I etapie inwestycji, ponieważ do VI 2018 r. obowiązuje trwałość projektu dla zadania pn. „Termomodernizacja budynków SP ZOZ w Grodzisku Wlkp.”

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na pokrycie wkładu własnego do projektu pn.” Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa.” — 173 099,43 zł.

Fot. pgw.pl

Więcej informacji w uchwale budżetowej do pobrania tutaj

 

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24