Uwagi i zapytania podczas komisji budżetowej

Przyjęcie budżetu gminy Grodzisk Wielkopolski poprzedzone było dyskusją podczas posiedzenia Komisji ds. Finansów i Sfery Budżetowej Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim, które odbyło się w dniu 30 listopada 2015r. Protokół z tego posiedzenia zawiera zapis przebiegu dyskusji.

Po tym jak Skarbnik Gminy Iwona Prusak przedstawiła i omówiła główne założenia do budżetu gminy na rok 2016, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, do przedstawionej informacji wniesiono następujące uwagi i zapytania:

– radny S.Skrzypczak zauważył, iż po stronie przychodów w budżecie zapisany jest kredyt w kwocie 3 mln złotych.

– Skarbnik Gminy odpowiedziała, iż tak. Jest on zaplanowany na sfinansowanie planowanych inwestycji. Natomiast po stronie rozchodów są spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów, pożyczek i obligacji , które wynikają z podpisanych wcześniej umów z bankami i przypadają na rok 2016 na kwotę 2.934.500 zł.

– radny S.Skrzypczak stwierdził, iż kolejny kredyt skutkuje tym iż w następnych latach wzrasta wskaźnik zadłużenia. – Skarbnik wyjaśniła, iż każda Gmina ma indywidualnie wyliczany wskaźnik zadłużenia. W WPF (wieloletnia prognoza finansowa) w tabeli ujęto faktyczne wskaźniki możliwości zadłużenia. W 2016r wskaźnik ten wynosi 6,26 przy dopuszczalnym 10,02, w 2017 r – 8,29 przy dopuszczalnym 10,99. W kolejnych latach te wskaźniki maleją i nie powodują zagrożenia z tyt. planowanych kredytów i tych przewidzianych do spłat.

– Radna D.Grzanowska zauważyła, iż na stronie 7 planowanych wydatków zaplanowano odpis na zakładowy fundusz socjalny. Zapytała dlaczego są stosowane różne wskaźniki w stosunku do emerytów i rencistów przy naliczanym odpisie?

– Skarbnik wyjaśniła, iż przy emerytach nauczycielach wskaźnik ten wynosi 5% pobieranych przez nich emerytur, natomiast od emerytów pracowników obsługi zastosowanie ma wskaźnik 6,25% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I półroczu 2010r

– radna D.Grzanowska zapytała dlaczego stawki za wyżywienie w poszczególnych szkołach są różne?

– Skarbnik odpowiedziała, iż są to stawki podane przez ZEAS, a dlaczego są one zróżnicowane zostanie wyjaśnione.

– Radna D.Grzanowska zapytała czego dotyczy wydatek w Ośrodku Wypoczynkowym w Pszczewie?

– Skarbnik Gminy odpowiedziała, iż są to wydatki związane z opłaceniem podatku od nieruchomości oraz kosztów energii.

– Radna D.Grzanowska zapytała czego dotyczą wydatki zaplanowane w § 4610 Przedszkolakoszty postępowania sądowego i prokuratorskiego?

– Skarbnik odpowiedziała , iż koszty te dotyczą postępowań windykacyjnych zaległości w opłatach za przedszkole.

– Radna D.Grzanowska zapytała o koszty dowozów posiłków ( 24.000 ) zaplanowanych w rozdziale 85295- Pozostała Działalność.

– Skarbnik wyjaśniła, iż dotyczy to dożywiania dzieci w szkołach. Gmina otrzymuje środki od Wojewody na to zadanie i w tych środkach mieszczą się także środki na ich dowóz .

– Radny J.Grocholewski zauważył, iż na stronie 17 planowanych wydatków jest zapis zadania majątkowego pn. „Rozbudowa wraz z przebudową kuchni budynku Przedszkola Gminnego w Grodzisku Wielkopolskim” bez wpisanej kwoty. Zapytał jakie środki są na ten cel planowane?

– Skarbnik odpowiedziała, iż w części tabelarycznej budżetu zaplanowano na ten cel 800.000 złotych.

– Radny T.Kałek zapytał, nawiązując do odbytego spotkania w Kobylnikach, czy są w budżecie zabezpieczone środki na budowę drogi do Gnina?

– Burmistrz odpowiedział, iż nie zaplanowano takich środków.

Burmistrz zabrał na ten temat głos w dalszej części posiedzenia komisji, kiedy to wyraził ubolewanie, że nie wszyscy radni wzięli udział w tym spotkaniu. Zebranie było bardzo spokojne. Do dyskusji było trzech Starostów i Dyrektor PZD. Ze swej strony Burmistrz zaproponował, aby w 2016r wspólnie ze starostwem wybudować chodnik, który byłby najszybszy do zrealizowania. Dyrektor PZD stwierdził jednak, że należy do zadania podejść kompleksowo. Dodał, iż na takie rozwiązanie przyjdzie mieszkańcom poczekać, bowiem Gmina ma swoje zadania własne, które powinna realizować. Głównym zagadnieniem, które się ciągle powtarza to zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom na tej ulicy. Stanęło zatem na tym, że zadanie będzie realizowane całościowo jako ciąg modernizacji drogi Grodzisk-Wioska. Nikt się jednak nie zastanowił nad tym, kiedy ta kompleksowa modernizacja będzie zrobiona. Dodał, iż nie może zrozumieć tego, że Gmina po raz kolejny jest postrzegana jako ta, która nie chciała dać środków na tę modernizację, chociaż w pewnym momencie Pan Starosta poinformował zebranych, że Gmina chciała na ten cel przeznaczyć 1 mln zł, ale że oczekiwała również od Powiatu kwoty 500.000 na realizację zadania w ramach tzw. schetynówki. Przypomniał również, iż to Gmina zleciła opracowanie dokumentacji na przebudowę tej drogi i którą Gmina sfinansowała. Potem się okazało , że muszą być wykonane odwierty ze względu na podłoże, a teraz odchodzi się również od położenia wzmocnionej nawierzchni. Niektóre elementy tej dokumentacji straciły już swoją ważność i trzeba będzie od początku te uzgodnienia poczynić. Burmistrz stwierdził, iż będzie namawiał radnych, aby znaleźć jakieś środki i jeszcze raz przeanalizowali ten temat.

– Radny G.Pełko zwrócił uwagę na zapis na str.12 w § 4270, gdzie zapisano remonty urządzeń wskutek awarii .Czego dotyczy?

– Burmistrz odpowiedział, iż środki zaplanowano na ewentualne awarie sieci c.o czy pieców w szkołach.

– Radny M.Bartkowiak zapytał czy w dotacji dla CK RONDO jest ujęta dotacja na organizację Piwobrania?

– Skarbnik odpowiedziała, iż w budżecie tej placówki ujęto także środki na organizację Piwobrania.

– Radna D.Grzanowska zapytała czy planowane są środki na remont pomieszczeń dla Orkiestry?

– Burmistrz odpowiedział, iż został ponownie złożony wniosek do Ministerstwa Kultury.

– Radny G.Pełko zapytał jaki wskaźnik wzrostu przyjęto przy wynagrodzeniach pracowników Urzędu? Czy jest przewidziana podwyżka w przyszłym roku?

– Skarbnik Gminy odpowiedziała, iż przyjęto wskaźnik inflacyjny (1,7%) Więcej uwag do przedstawionych dochodów i wydatków nie wniesiono. Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Pan Henryk Szymański przedstawił i szczegółowo omówił planowane w 2016 roku inwestycje, realizowane na terenie Gminy Grodzisk Wielkopolski (zgodnie z załącznikiem nr 5 ) Do przedstawionej informacji wniesiono następujące uwagi i zapytania:

– radny R.Szymkowiak zapytał czy w latach następnych będzie kontynuowana modernizacja ul. Słowackiego i Majkowskich?

– Burmistrz odpowiedział, iż co roku jakieś środki będą na te ulice przeznaczane.

– Radny G.Pełko zapytał czyją własnością jest teren przy ul. Poznańskiej , na którym ma powstać pomnik A.Thuma? – Burmistrz odpowiedział, iż w większości jest to teren gminny, natomiast 200 m terenu Gmina otrzyma w użyczenie od Pana Kadłubkiewicza.

– Radny J.Grocholewski zapytał czy na całym odcinku modernizowanych ulic Nowotomyska, Bukowska, Drzymały i ul. Nowej będzie położona nowa nawierzchnia?

– Burmistrz odpowiedział, iż będzie nowa nawierzchnia w większości cienkowarstwowa.

– Radny M.Bartkowiak zapytał czy Powiat otrzymał dotacje na budowę drogi?

– Burmistrz odpowiedział, iż w rankingu ogłoszonym przez Wojewodę Powiat się nie znalazł.

– Radny B.Herzog zauważył , iż główne inwestycje realizowane są w mieście, natomiast na wsiach nic się nie planuje, zwłaszcza w zakresie inwestycji drogowych.

– Burmistrz odpowiedział, iż planowana jest termomodernizacja szkoły w Ptaszkowie. Jeśli chodzi o drogi, to w dniu jutrzejszym odbędzie się szkolenie na temat PROWU. Program ten jest tak ułożony na następny okres finansowania, że na każdą Gminę przeznaczono 3 mln złotych, co nie oznacza, że każda Gmina te środki otrzyma ( limit maksymalny ). Trudno dzisiaj powiedzieć jakie zadania będzie można z tego projektu zrealizować. Gmina ma parę dokumentacji drogowych, ale często wiąże się to z wykupem gruntów. Nie wiadomo czy wykup gruntów będzie możliwy do odliczenia w ramach dofinansowania. Jest rozpatrywana droga w Czarnej Wsi i pobudowanie połączenia Słocina z drogą powiatową ( w kierunku Opalenica). Jest dokumentacja na tzw. Grzempę w Ptaszkowie . Przygotowywana jest dokumentacja na poszerzenie przejazdu przez Borzysław oraz na ul. Piaskową i Prostą, gdzie wykonano już kanalizację deszczową i sanitarną. Do wykonania pozostaje ulica Strumykowa i Dolna ( też są pobudowane kanalizacje). Jest do pobudowania kanalizacja na ul. Leśnej wraz z nawierzchnią. Jest cały ciąg do pobudowania w kierunku Słocina ( aż do szkoły). Bardzo ładnie wychodzą drogi utwardzane gruzem na wsiach, które są przy odpowiednim użytkowaniu trwałe.

– Radny T.Kałek zapytał co z lotniskiem w Kąkolewie? Są bowiem głosy, że pojawiła się grupa dosyć wpływowa, która próbuje zmienić nastawienie zarówno Politechniki jak i Wojewody. Grupa ta posiada własne prywatne samoloty na tymże lotnisku.

– Burmistrz odpowiedział, iż w tym temacie muszą się dogadać właściciele gruntów.

– Z-ca Burmistrza odpowiedział, iż z ostatnich rozmów wynika, iż ma zostać spisana umowa przedwstępna pomiędzy Aeroklubem i właścicielem gruntów w Kąkolewie. Warunkują ją tym, jak się potoczy sprawa planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu tutaj w Grodzisku Wielkopolskim, czy zostanie on zamknięty.

Wybrane dla Ciebie